• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nermin Lapandic Elma Dzafic

Pregledni naučni rad
Primljen: 28.05.2015.                                                                                                                                                                                                     UDK: 342.924

UTJECAJ RAZNIH CENTARA MOĆI
NA DONOŠENJE UPRAVNOG AKTA

THE IMPACT OF VARIOUS POWER CENTERS ON
THE ADOPTION OF THE ADMINISTRATIVE ACT

dr Nermin Lapandić
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Sarajevo
n_lapandic@yahoo.com

Elma Džafić, dipl.iur
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Sarajevo
dzaficelma@gmail.com

 

Ključne riječi: utjecaj, upravni akt, moć.

SAŽETAK:

U radu se analiziraju fokusne tačke pojedinih faza upravnog postupka u kojima mogu da nastanu pojavni oblici utjecaja raznih centara moći na donošenje upravnog akta. Također, u radu se analizira mogući načini eliminacije takvog utjecaja, bez razmatranja koji su to centri moći i koliki je obim njihovog utjecaja.

Key words: effect/influence, administrative act, power.

SUMMARY:

This paper analyzes the focus points of certain phases of the administrative procedure, in which, may arise forms of influence from various power centers that can affect the adoption of the administrative act. Furthermore, this paper also analyzes possible ways to eliminate such influence, without considering which the centers of power are, and the extent of their impact.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial