• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Amel Delic

PREDUSLOVI REFORME UPRAVNOG POSTUPKA U
KONTEKSTU PRAKSI I STANDARDA E-UPRAVE
PRECONDITIONS OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE
REFORM IN THE CONTEXT OF E-GOVERNMENT PRACTICES
AND STANDARDS

                                                                                                                                                   UDK: 332.2.021.8:35.073.515.077.3

Amel Delić
Fakultet za upravu u Sarajevu
pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
e-mail: amel.delic@fu.unsa.ba

 

SAŽETAK

Savremena država ostvarujući ulogu ključnog društenog regulatora i orijentirana na zadovoljstvo korisnika javnih usluga, nužno slijedi, kreira, implementira i nadzire procese povezane sa informacionim društvom. Kao takva, ne samo da nastoji stvoriti ili kontrolisati ukupan okvir za primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija, nego i prilagođava svoj upravljački aparat dostignućima u toj oblasti. Razvoj sistema e-uprave i e-upravljanja podrazumijeva uspostavljanje politčkog i pravnog okvira, razvoj insfrastukture i ljudskih resursa, edukaciju i izradnju svijesti i odgovarajući finansijski okvir. U svakoj reformi javne uprave, ključno
mjesto zauzimaju organizacijske i funkcionalne reforme, sa posebnim naglaskom na propise, kadrovski i institucionalni okvir i prakse u vođenju upravnih postupaka, kao centralne djelatnosti organa uprave. Bosna i Hercegovina kao složena država u tranziciji neadekvatno implementira reformu e-uprave zbog normativnih nedostataka, nedovoljnog reformskog budžeta, straha državnih službenika od reforme i neizgrađene svijesti, nedovoljno izgrađenih praksi građanske participacije, ali primarno zbog nejasne i nedovoljne političke volje za reformom u ovoj oblasti.

KLJUČNE RIJEČI: e-uprava, reforma upravnog postupka, građanska participacija, lokalna samouprava, zadovoljstvo javnim uslugama.

ABSTRACT

The modern state, having the role of a key regulator and oriented towards the satisfaction of the users of public services, necessarily follows, creates, implements and supervises the processes associated with the information society. As such, it does not only strive to create or control the overall framework for the use of information-communication technologies, but also adjusts its system of governance to the achievements in that area. The development of e-government and e-governance systems implies the establishment of a political and legal framework, the development of infrastructure and human resources, education and awareness raising, and the appropriate financial framework. In every public administration reform, organizational and functional reforms have a key role, with
particular emphasis on regulations, staffing and institutional framework, and practices in conducting administrative procedures, as the central activity of the administration bodies. Bosnia and Herzegovina as a complex, country in transition, inadequately implements e-government reform due to regulatory deficiencies, insufficient reform budget, fear of civil servants from reform and unconscious awareness, insufficiently built civil participation practices, but primarily due to the ambiguous and insufficient political will to reform in this area.

KEYWORDS: e-government, administrative procedure reform, citizen participation, local self-government, satisfaction by public services.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial