+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Lejla Čaušević

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Čaušević Lejle pod nazivom “ULOGA I ZNAČAJ KULTURNIH MANIFESTACIJA NA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE U KANTONU SARAJEVO”  održat će se u utorak 17.07.2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

082

Broj: 419-2-1/18 Sarajevo, 09.07.2018.g. Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 419-2-/18 od 13.06.2018.godine, te Odluke Senata Univerziteta u sarajevu broj: 01-773/18 od 27.06.2018.godine, Fakultet za upravu – pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu , […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Neira Delić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Delić Neire pod nazivom “UTICAJ POLITIKE NA RAD ORGANA UPRAVE”  održat će se u ponedeljak, 02.07.2018. godine u 13:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana doktorske disertacije mr. Emira Tahirovića pod nazivom: „Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

201

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU —-pridružena članica—- O B J A V LJ U J E da će mr. Emir Tahirović, dana 02.07.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, pred Komisijom u sastavu: dr Lada Sadiković, redovni profesor na naučnoj oblasti „Ustavno […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Krčalo

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Amine Krčalo pod nazivom “PRIMJENA ANTICIPATIVNOG KRIZNOG MENADŽMENTA U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA”  održat će se u ponedeljak, 26.06.2018. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Anisa Šarić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Šarić Anise pod nazivom “IZVOZ KAO SREDSTVO JAČANJA EKONOMIJE U BOSNI I HERCEGOVINI”  održat će se u ponedeljak, 26.06.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Aida Pepić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Pepić Aide pod nazivom “IZGRADNJA EVROPSKIH STANDARDA U DRŽAVNOJ UPRAVI BOSNE I HERCEGOVINE”  održat će se u ponedeljak, 25.06.2018. godine u 13:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Predstavljen novi master studij “JAVNE NABAVKE U UPRAVI”

Javne nabavke u upravi

Predstavljen novi master studij JAVNE NABAVKE U UPRAVI na Fakultetu za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu   U prostorijama Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu danas je predstavljen novi jednogodišnji master studij JAVNE NABAVKE U UPRAVI, koji će se realizirati od akademske 2018/2019. godine. Riječi podrške pokretanju novog master studija uputili su prof.dr […]

More details

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

181

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-2/18 od 07.06.2018. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi […]

More details

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

201

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU pridružena članica Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-2/18 od 07.06.2018. godine i […]

More details