+387 33 553 837

Odbrana doktorske disertacije mr.sc. Merima Tanović

201

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU —-pridružena članica—- O B J A V LJ U J E da će mr.sc. Merima Tanović, magistar pravnih nauka, dana 26.07.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Organizacijski i funkcionalni aspekti unapređenja javne uprave s osvrtom na reformu javne uprave u BiH“, pred Komisijom u sastavu: Dr. sc. Edin […]

More details

Naučno-stručna konferencija ,,Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini – prioriteti i izazovi’’ se održala 07.06.2017 na Fakultetu za upravu

thumbnail_DSC_0637

Naučno-stručna konferencija ,,Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini – prioriteti i izazovi’’ se održala 07.06.2017 na Fakultetu za upravu – pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu. Konferenciji su prisustvovali eminentni učesnici iz akademske zajednice predvođeni rektorom, prorektorom i profesorima Univerziteta u Sarajevu, te rukovodioci i njihovi najodgovorniji saradnici svih relevantnih institucija iz oblasti reforme javne […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Čohodar Samra

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Čohodar Samre pod nazivom “UTICAJ INTERESNIH GRUPA NA RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE BIH” održat će se u srijedu 24.05.2017. godine u 16:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Kozadra Amar

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Kozadra Amara pod nazivom “FISKALNI FEDERALIZAM I PROBLEMATIKA FISKALNOG IZRAVNAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI” održat će se u ponedeljak 22.05.2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Armina Huzbašić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Armine Huzbašić pod nazivom “SERVISNA ULOGA JAVNIH SLUŽBI SA POSEBNIM OSVRTOM NA E-USLUGE” održat će se u ponedeljak 15.05.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Dženeta Koljenović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Dženete Koljenović pod nazivom “OSNOVNI MEHANIZMI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA U SISTEMU JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI” održat će se u četvrtak 27.04.2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Saradnja Fakulteta za upravu sa Općinom Vogošća

20170328_115323

U utorak, 21. marta 2017. godine u prostorijama Općine Vogošća, načelnik Edin Smajić te dekan Fakulteta za upravu prof. dr.Nezir Krčalo potpisali su  sporazum o saradnji. Općinski  načelnik Edin Smajić održao je sastanak sa predstavnicima Fakulteta za upravu,koji je  izjavio da  će Općina Vogošća, kao i do sada, nastaviti podržavati praksu koja vodi do reforme javne uprave u […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Emina Smajić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Emine Smajić pod nazivom “PRAVNA PRIRODA ODGOVORNOSTI ZA POVREDE SLUŽBENIH DUŽNOSTI U DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU” održat će se u ponedeljak 27.03.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Aljičević Šefik

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Aljičević Šefika pod nazivom “Uticaj pregovaračkih i komunikacijskih kompetencija menadžera na poslovne performanse organizacija” održat će se u ponedeljak 27.03.2017. godine u 16:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

K O N K U R S za izbor u akademsko zvanje-Viši asistent

201

Broj: 278/17 Sarajevo, 03.03. 2017. godine   Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u zvanje Višeg asistenta broj: 156/17 od 09.02.2017.godine, te uz suglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1444/17 od 22.02.2017.godine, Fakultet za […]

More details