+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Mudželet Naida

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Mudželet Naide pod nazivom “UNAPREĐENJE SISTEMA ELEKTRONSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI” održat će se u ČETVRTAK, 21.09.2017. godine u 9:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amila Karadža

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Karadža Amile pod nazivom “PRAVO DJETETA NA OBRAZOVANJE – PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I NJEN UTICAJ NA SUDSKU PRAKSU BOSNE I HERCEGOVINE” održat će se u srijedu, 20.09.2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

201

Broj: 851/17 Sarajevo, 18.09.2017.g.   Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 794-3/17 , 794-4/17 i 795-5/17 od 11.09.2017.godine, Fakultet za upravu – pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu , raspisuje K O N K […]

More details

Kurs Daktilografije na Fakultetu za upravu

Kurs daktilografije

Trajanje kursa      40 časova (2 mjeseca) Predavač      Prof. Arijana Izmirlija Cijena kursa      299 KM Pogodnosti   – Kurs je moguće plaćati u ratama – Za studente popust je 10% Cilj: osposobljavanje polaznika za desetoprstno slijepo pisanje na tastaturi računara uključuje i sticanje osnovnih potrebnih znanja i umjeća za pisanje […]

More details

Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije kandidata Šašić Đevada

201

  Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Đevada Šašića, MA, pod nazivom: „Unapređenje efektivnosti  jedinica […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Begić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Begić Amine pod nazivom “UPRAVLJANJE U INSTITUCIJAMA KULTURE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE” održat će se u četvrtak, 27.07.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Eliha Hasanović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Hasanović Elihe pod nazivom “LJUDSKA PRAVA I SLOBODE I NJIHOVA ZAŠTITA U BOSNI I HERCEGOVINI” održat će se u četvrtak, 27.07.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.  

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Enisa Mulić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Mulić Enise pod nazivom “ULOGA I ZNAČAJ LOKALNE ZAJEDNICE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE” održat će se u ponedeljak, 17.07.2017. godine u 17:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.    

More details

Javna prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Šašić Đevada

201

Javna prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Đevada Šašića O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E Na Fakultetu za upravu u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Đevada Šašića, pod naslovom:   „UNAPREĐENJE EFEKTIVNOSTI  JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI  KROZ  PRIMJENU BALANCED SCORECARD MODELA”   Prezentacija će […]

More details

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU pridružena članica Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-21160-16.1/17 od 21.06.2017. godine, Fakultet za upravu u Sarajevu  r a s p i s u j e K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu […]

More details