+387 33 553 837

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

181

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-2/18 od 07.06.2018. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018./2019. godini broj: 02-05-24155-17.1/18 od 07.06.2018. godine, Fakultet za upravu u Sarajevu o b j a v l j u j e

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj

2018/2019 godini

Fakultet za upravu u Sarajevu vrši upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini na studijski program Uprava, ukupno 150 studenata i to na studijske smjerove:

 

  Redovni samofinansirajući studij Vanredni studij UKUPNO
 

–          Smjer Uprava

 

20

 

30

 

50

–          Smjer Poslovna uprava 20 30 50
–          Smjer Javne nabavke u upravi 20 30 50

Studij se organizira prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od jedne i dvije godine, nosi ukupno 60 ETCS odnosno 120 ECTS bodova.

Uspješnim završetkom drugog ciklusa studija stiču se zvanja:

  • Magistar uprave – opći smjer
  • Magistar uprave – smjer Poslovna uprava
  • Magistar uprave – smjer Javne nabavke u upravi

Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u državnoj službi, javnim preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima na kojima se traži timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, rad na upravnom rješavanju, kao i na rukovodećim poslovima na svim nivoima vlasti.

Školarina za jednu studijsku godinu drugog ciklusa na smjeru Uprava i Poslovna uprava iznosi 3.500,00 KM dok cijena studija na smijeru Javne nabavke u upravi iznosi 7.500,00 KM. Postoji mogućnost kreditiranja preko SBERBANK, bez kamate i troškova obrade kredita.

Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj službi Fakulteta za upravu u Sarajevu ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

  1. originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.

Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu,

  1. originalan izvod iz matične knjige rođenih i
  2. originalno uvjerenje o državljanstvu.

Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije vezane za uslove studija, mogu se dobiti na www.fu.unsa.ba,  na kontakt telefon 033 553 837 ili u studentskoj službi Fakulteta na adresi Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 08. juna do 28. septembra 2018. godine.

Uprava Fakulteta