K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-2/18 od 07.06.2018. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018./2019. godini broj: 02-05-24155-17.1/18 od 07.06.2018. godine, Fakultet za upravu u Sarajevu o b j a v l j u j e

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj

2018/2019 godini

Fakultet za upravu u Sarajevu vrši upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini na studijski program Uprava, ukupno 150 studenata i to na studijske smjerove:

 

  Redovni samofinansirajući studij Vanredni studij UKUPNO
 

–          Smjer Uprava

 

20

 

30

 

50

–          Smjer Poslovna uprava 20 30 50
–          Smjer Javne nabavke u upravi 20 30 50

Studij se organizira prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od jedne i dvije godine, nosi ukupno 60 ETCS odnosno 120 ECTS bodova.

Uspješnim završetkom drugog ciklusa studija stiču se zvanja:

  • Magistar uprave – opći smjer
  • Magistar uprave – smjer Poslovna uprava
  • Magistar uprave – smjer Javne nabavke u upravi

Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u državnoj službi, javnim preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima na kojima se traži timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, rad na upravnom rješavanju, kao i na rukovodećim poslovima na svim nivoima vlasti.

Školarina za jednu studijsku godinu drugog ciklusa na smjeru Uprava i Poslovna uprava iznosi 3.500,00 KM dok cijena studija na smijeru Javne nabavke u upravi iznosi 7.500,00 KM. Postoji mogućnost kreditiranja preko SBERBANK, bez kamate i troškova obrade kredita.

Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj službi Fakulteta za upravu u Sarajevu ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

  1. originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.

Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu,

  1. originalan izvod iz matične knjige rođenih i
  2. originalno uvjerenje o državljanstvu.

Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije vezane za uslove studija, mogu se dobiti na www.fu.unsa.ba,  na kontakt telefon 033 553 837 ili u studentskoj službi Fakulteta na adresi Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 08. juna do 28. septembra 2018. godine.

Uprava Fakulteta

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial