+387 33 553 837

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

201

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

pridružena članica

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-2/18 od 07.06.2018. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2018./2019. godini broj: 02-05-24155-17.1/18 od 07.06.2018. godine, Fakultet za upravu u Sarajevu  o b j a v l j u j e

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj

2018/2019 godini

 

Fakultet za upravu u Sarajevu vrši upis studenata I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini na studijski program “Uprava”, ukupno 100 studenata i to:

  Redovni samofinansirajući studij Vanredni studij UKUPNO
I (prvi) ciklus studija

 

70 30 100

 

Studij se organizuje prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od 4 (četiri) godine i nosi ukupno 240 ECTS bodova.

Nastava se u prve tri godine studija odvija po istovjetnom nastavnom planu i programu za sve studente. U četvrtoj godini studija studenti se mogu opredijeliti između tri smjera: Smjer “Uprave”, Smjer “Poslovne uprave” i Smjer “E-uprave”.

Uspješnim završetkom prvog ciklusa studija stiču se zvanja:

–          Bachelor uprave osposobljeni su za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u privrednim društvima u kojima se traži rad na upravnim i ekonomskim poslovima.

–          Bachelor uprave – smjer poslovna uprava osposobljeni su za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju, i dizajniranju organizacije preduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, strateškom planiranju, konsultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjering, upravljanje promjenama i upravljanje krizama te istraživačke razvojne poslove u privredi.

–          Bachelor uprave – smjer E-uprava osposobljeni su za rad na poslovima E-government, E- marketing, E- bankarstvo, poslovima upravljanja projektima u oblasti informatizacije u organima uprave kao i drugim privrednim društvima, poslovima planiranja, analize, projektovanja, implementacije i održavanja poslovnih informacionih sistema, rad u kolaboracijskim sistemima u upravi kao što su MS Share Point, Lotus Notes Products i dr.

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske 2018./2019. godine.

Rang-lista svih primljenih i prijavljenih kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Fakulteta najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Nezadovoljni kandidat može uložiti prigovor na listu u roku od tri dana od dana objave dekanu Fakulteta. Dekan Fakulteta će odlučiti o prigovoru u roku od tri dana.

Školarina za jednu studijsku godinu na prvom ciklusu studija iznosi 2.500,00 KM, u koju je uključena obavezna literatura, predavanja, ispiti, izdavanje uvjerenja i dr. Postoji mogućnost kreditiranja preko SBERBANK, bez kamate i troškova obrade kredita.

Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj službi Fakulteta za upravu u Sarajevu ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

  1. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
  2. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  3. izvod iz matične knjige rođenih i
  4. uvjerenje o državljanstvu.

Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije vezane za uslove studija, mogu se dobiti na www.fu.unsa.ba,  na kontakt telefon 033 553 837 ili u studentskoj službi Fakulteta na adresi Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 08. juna do 14. septembra 2018. godine.

Uprava Fakulteta