K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

pridružena članica

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-2/18 od 07.06.2018. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2018./2019. godini broj: 02-05-24155-17.1/18 od 07.06.2018. godine, Fakultet za upravu u Sarajevu  o b j a v l j u j e

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj

2018/2019 godini

 

Fakultet za upravu u Sarajevu vrši upis studenata I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini na studijski program “Uprava”, ukupno 100 studenata i to:

  Redovni samofinansirajući studij Vanredni studij UKUPNO
I (prvi) ciklus studija

 

70 30 100

 

Studij se organizuje prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od 4 (četiri) godine i nosi ukupno 240 ECTS bodova.

Nastava se u prve tri godine studija odvija po istovjetnom nastavnom planu i programu za sve studente. U četvrtoj godini studija studenti se mogu opredijeliti između tri smjera: Smjer “Uprave”, Smjer “Poslovne uprave” i Smjer “E-uprave”.

Uspješnim završetkom prvog ciklusa studija stiču se zvanja:

–          Bachelor uprave osposobljeni su za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u privrednim društvima u kojima se traži rad na upravnim i ekonomskim poslovima.

–          Bachelor uprave – smjer poslovna uprava osposobljeni su za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju, i dizajniranju organizacije preduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, strateškom planiranju, konsultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjering, upravljanje promjenama i upravljanje krizama te istraživačke razvojne poslove u privredi.

–          Bachelor uprave – smjer E-uprava osposobljeni su za rad na poslovima E-government, E- marketing, E- bankarstvo, poslovima upravljanja projektima u oblasti informatizacije u organima uprave kao i drugim privrednim društvima, poslovima planiranja, analize, projektovanja, implementacije i održavanja poslovnih informacionih sistema, rad u kolaboracijskim sistemima u upravi kao što su MS Share Point, Lotus Notes Products i dr.

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske 2018./2019. godine.

Rang-lista svih primljenih i prijavljenih kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Fakulteta najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Nezadovoljni kandidat može uložiti prigovor na listu u roku od tri dana od dana objave dekanu Fakulteta. Dekan Fakulteta će odlučiti o prigovoru u roku od tri dana.

Školarina za jednu studijsku godinu na prvom ciklusu studija iznosi 2.500,00 KM, u koju je uključena obavezna literatura, predavanja, ispiti, izdavanje uvjerenja i dr. Postoji mogućnost kreditiranja preko SBERBANK, bez kamate i troškova obrade kredita.

Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj službi Fakulteta za upravu u Sarajevu ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

  1. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
  2. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  3. izvod iz matične knjige rođenih i
  4. uvjerenje o državljanstvu.

Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije vezane za uslove studija, mogu se dobiti na www.fu.unsa.ba,  na kontakt telefon 033 553 837 ili u studentskoj službi Fakulteta na adresi Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 08. juna do 14. septembra 2018. godine.

Uprava Fakulteta

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial