• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

pridružena članica

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-15203-2/19 od 30.04.2019.godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu prvog ciklusa studija, integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019./2020. godini broj: 02-05-18393-48/19 od 25.04.2019. godine, Fakultet za upravu u Sarajevu  o b j a v l j u j e

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj

2019/2020 godini

 

Fakultet za upravu u Sarajevu vrši upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini na studijski program “Uprava”, ukupno 100 studenata i to:

  Redovni samofinansirajući studij Vanredni studij UKUPNO
I (prvi) ciklus studija

 

60 40 100

 

Studij se organizuje prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od 4 (četiri) godine i nosi ukupno 240 ECTS bodova.

Uspješnim završetkom prvog ciklusa studija stiče se zvanje:

–          Bachelor uprave je osposobljen za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u drugima institucijama u kojima se traži rad na upravnom rješavanju i drugim organizacijskim i rukovodećim poslovima.

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske 2019./2020. godine.

 

Rang-lista svih primljenih i prijavljenih kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Fakulteta najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Nezadovoljni kandidat može uložiti prigovor na listu u roku od tri dana od dana objave dekanu Fakulteta. Dekan Fakulteta će odlučiti o prigovoru u roku od tri dana.

 

Školarina za jednu studijsku godinu na prvom ciklusu studija iznosi 2.500,00 KM, u koju je uključena obavezna literatura, predavanja, ispiti, izdavanje uvjerenja i dr. Postoji mogućnost kreditiranja preko SBERBANK, bez kamate i troškova obrade kredita.

 

Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj službi Fakulteta za upravu u Sarajevu ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

 

  1. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
  2. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  3. izvod iz matične knjige rođenih i
  4. uvjerenje o državljanstvu.

 

Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije vezane za uslove studija, mogu se dobiti na www.fu.unsa.ba,  na kontakt telefon 033 553 837 ili u studentskoj službi Fakulteta na adresi Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 07. juna do 13. septembra 2019. godine.

Uprava Fakulteta

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial