• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

KONKURS  ZA IZBOR DEKANA  FAKULTETA ZA UPRAVU U SARAJEVU

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 36. Statuta Fakulteta za upravu u Sarajevu, te Odluke Vijeća Fakulteta za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu, broj: 249-4/19 od 29.03.2019.godine, Vijeće  Fakulteta objavljuje

KONKURS
ZA IZBOR DEKANA
FAKULTETA ZA UPRAVU U SARAJEVU

Dekan Fakulteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

Kandidat za dekana, treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Fakultetu za upravu – pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu;
 • da je izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), (redovni profesor, vanredni profesor, docent);
 • da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
 • da je u radnom odnosu u ustanovi koja predstavlja nastavnu bazu za Fakultet za upravu u Sarajevu i da ima izbor u zvanje na Fakultetu za upravu u Sarajevu;
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
 • da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:

 • Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata;
 • Bibliografiju datiranu i potpisanu od strane kandidata;
 • Opis naučnog i stručnog rada;
 • Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje  o državljanstvu;
 • Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta;
 • Potvrdu da je u punom radnom odnosu na Fakultetu za upravu u Sarajevu;
 • Ovjerenu izjavu da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
 • Ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Upravnog  odbora Univerziteta u Sarajevu;

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu, na web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol Fakulteta na adresu:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

pridružena članica

Ulica Igmanska broj 40a

71 320 Vogošća

sa naznakom

„Prijava na konkurs za izbor dekana“ – „ne otvarati“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial