Konkurs za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 1225-2/17 od 17.11.2017.godine, Fakultet za upravu – pridružena članica Univerziteta u Sarajevu , raspisuje

K O N K U R S

 za izbor u akademska zvanja

  •  jedan (1) nastavnik  u sva akademska zvanja za naučnu oblast ,,Menadžment i organizacija javnog sektora’’ na Fakultetu za upravu pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu.

Uslovi: Potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj  33/17), člana 155. Statuta Univerziteta u Sarajevu i člana 116. i 117.  Statuta Fakulteta za upravu. Uz prijavu na konkurs za izbor u akademska zvanja kandidati, pored dokumenata kojim dokazuju da ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom, treba da prilože biografiju (CV), izvod iz matične knjige rođenih i  uvjerenje o državljanstvu.

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti rješenje o nostrifikaciji izdato od nadležnog organa.

Izbor u akademsko zvanje vrši se na izborni period propisan članom 94. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Prijave na konkurs sa dokumentima mogu se predati na protokol Fakulteta za upravu u Sarajevu ili poslati poštom na adresu Fakulteta, ulica Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti  pozivom na  telefon  033/553-837.

 

 

                                                                                                                                                                  Dekan Fakulteta                                                                                                                                                                       Prof.dr. Nezir Krčalo

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial