• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

NOVI SEMINAR U ORGANIZACIJI FJU 28.11.2013

U organizaciji Fakulteta za javnu upravu održaće se radionica na temu:
POKAZNA VJEŽBA PRONALAŽENJA GREŠAKA U UPRAVNOM POSTUPKU
Radionica će se održati:
19. i 20.12. 2013. u Dubrovniku Hotel “Valamar Lacroma”
Predavač je: Prof.dr Zenaid Đelmo
Za grupne posjete seminaru cijena po dogovoru
Više informacija možete dobiti OVDJE
Seminari
Naziv seminara: NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Mjesto održavanja: 20.02.2015. POČETAK PRIMJENE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Opis:
• NOVI ELEMENTI ZJN – PROMJENE U ODNOSU NA DOSADAŠNJI NAČIN RADA
• ULOGA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
• ISKUSTVA SA RADOM URŽ-A U VEZI ŽALBENOG POSTUPKA, RAČUNANJE ROKOVA
• NAČIN RJEŠAVANJA ŽALBI, LEGITIMITET STRANAKA U POSTUPKU,UPRAVNI SPOR
• PRAVNA ZAŠTITA PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
• OVLAŠTENJE URŽ-A U VEZI ŽALBENOG POSTUPKA
• OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA
• PREKRŠAJNE ODREDBE
• NOVČANE KAZNE UGOVORNIM ORGANIMA
PREDAVAČI:
• Dr.sc. Tarik Rahić, expert i certificirani trener i oblasti javnih nabavki
• Fuad Kozadra, expert i certificirani trener iz oblasti javnih nabavki
• Kasim Bajramović, dugogodišnji član Ureda za razmatranje žalbi
• Šejla Omanović, član URŽ i certificirani trener iz oblasti javnih nabavki

MJESTO ODRŽAVANJA:
Zgrada Fakulteta za upravu u Sarajevu; Igmanska 40A SARAJEVO
CIJENA KOTIZACIJE:
200,00 KM bez PDV-a

Naziv seminara: Menadžment uredskog poslovanja
Mjesto održavanja: 01.12.2014. Menadžment uredskog poslovanja
Opis:
Trajanje obuke: 48 časova
Predavač: DIPL.OECC.,INTERNI AUDITOR ISO 9001:2008
Opis poslova koje polaznik može obavljati nakon završene obuke:
• MENADŽER UREDA /KABINETA, VODITELJ UREDA (OFFICE MANAGER)
• TEHNIČKI SEKRETAR
• POSLOVNI ADMINISTRATOR
• POSLOVNI SEKRETAR/ SEKRETARICA
Programi na kojima se izvodi ouka:
• MS OFFICE WORD
• EXCEL
• ACCES
• INFOPATH SA NAGLASKOM NA OBRADU I KONTROLU DOKUMENTACIJE I KRATKIH IZVJEŠTAJA ZA POTREBE MENADŽMENTA KOMPANIJE /NADREĐENOG U JAVNOM SEKTORU
• GOOGLE DOCS – TIMSKI RAD
• CRM – CUSTOMER RELATION MANAGEMENT
• OPEN SOURCE PROGRAMI ZA UREDSKO POSLOVANJE
Obuka obuhvata slijedeće oblasti:
• UVOD U MENADŽMENT UREDSKOG POSLOVANJA
• POSLOVI I ZADACI MENADŽERA UREDSKOG POSLOVANJA – SLIČNOSTI I RAZLIKE U ZAHTJEVIMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA, OPŠTA I STRUČNA ZNANJA
• TIME MANAGEMENT – PLANIRANJE VREMENA, ORGANIZACIJA I PRIPREMA SASTANKA
• ORGANIZACIJA UREDA – ERGONOMIJA, HARDWARE – UREDSKA OPREMA, PROSTOR, SOFTWARE, SELEKCIJA ZAPOSLENIKA(REGRUTACIJA, OBUKA, EVALUACIJA,RAZVOJ)
• UPRAVLJANJE UREDOM – VJEŠTINE RUKOVOĐENJA, MOTIVACIJA, OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI ZAPOSLENIKA, ANALIZA POSLOVA I PRODUKTIVNOSTI UREDSKIH ZAPOSLENIKA
• EVIDENCIJE
• PSIHOLOGIJA, POSLOVNO KOMUNICIRANJE, METODE KOMUNICIRANJA
• INFORMATIZACIJA UREDA – KOMPJUTERSKA TEHNOLOGIJA, TELEKOMUNIKACIJE, UPOTREBAWLAN I LAN MREŽA ZA VEĆU PRODUKTIVNOST, PRISTUPI SAVREMENOJ POSLOVNOJ PRAKSI
• UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM – SISTEMI ŠIFRIRANJA, PRISTUP ISO STANDARDA, TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT), DIZAJN I KONTROLA OBRAZACA – ZAPISA PO ISO STANDARDU 9001:2008 (SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM), ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE
• POSLOVNA ETIKA
• UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KUPCIMA, DOBAVLJAČIMA
• OSNOVE POSLOVNOG PRAVA
• OSNOVE POLOVNE STATISTIKE
• OSNOVE ODNOSA SA JAVNOŠĆU
• KONTROLA KVALITETA POSLOVANJA UREDA
• PLANIRANJE KARIJERE U UREDSKOM MENADŽMENTU – SIGESTIJE ZA OSOBNI POSLOVNI RAZVOJ
Praktični dio:
• STUDIJE SLUČAJA IZ POSLOVNE PRAKSE – RAD U GRUPAMA, INDIVIDUALNI RAD
• IZRADA HODOGRAMA DOKUMENTACIJE
• DIZAJN OBRAZACA- UPIT, PONUDA, ELEKTRONSKI PROTOKOL
• UPOTREBA PEČATA, ŽIGOVA I ŠTAMBILJA
• IZRADA SISTEMA KLASIFIKACIJE – ŠIFRIRANJE
• UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM – ZAPISIMA U SKLADU SA ISO STANDARDOM 9001:2008
• PROGRAMI ZA UČENJE DAKTILOGRAFIJE
• FORMIRANJE TIMOVA I ORGANIZACIJA POSLOVNOG SASTANKA, ZAPISNIKA I IZVJEŠTAJA
• FORMIRANJE TIMOVA I UPOTREBA GOOGLE DOCS I PRIOGRAMA ZA WEB KONFERENCIJE – PROGRAMI ZA WEB KONFERENCIJE, PLANIRANJE I PREZENTOVANJE NA WEB KONFERENCIJI
• VJEŽBANJE KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA – VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA (BODY LANGUAGE – GOVOR TIJELA)
• RJEŠAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA – IGRE TIMOVA,STRES MENADŽMENT
• ESEJI NA ZADATE TEME – RJEŠAVANJE KONKRETNIH PROBLEMA IZ POSLOVNE PRAKSE
• TIME MANAGEMENT – UPOTREBA OPEN SOURCE PROGRAMA, IZRADA GANTOGRAMA (DODJELA ZADATAKA, NADZOR I OCJENA URAĐENOG)
• UPOTREBA OPEN SOURCE PROGRAMA ZA CRM – IZRADA ZADATAKA – PRAĆENJE UPITRA KUPACA, IZRADA NARUDŽBE, IZRADA FAKTURE I OTPREME ROBE
• IZRADA VLASTITIH APLIKACIJA POMOĆU MS OFFICE
• IZRADA ANALIZA O POSLOVANJU UREDA – PRODUKTIVNOST ZAPOSLENIKA

Naziv seminara: Škola praktičnog knjigovodstva
Mjesto održavanja: 01.12.2014. Škola knjigovodstva
Opis:
Naziv predmeta: ŠKOLA PRAKTIČNOG KNJIGOVODSTVA
Trajanje obuke: 48 časova
Predavač: CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Opis poslova koje polaznik
može obavljati nakon završene obuke:
• PROSTO KNJIGOVODSTVO – KNJIGIVIDSTVO OBRTNIKA,
• PRIVREDNA DRUŠTVA – DVOJNO KNJIGOVODSTVO
• KONTIRANJE DOKUMENATA
• KNJIŽENJE ULAZNIH I IZLAZNIH FAKTURA
• KNJIŽENJE IZVODA
• OBRAČUN I KNJIŽENJE PLATA
• OBRADA I SALDIRANJE PDV PRIJAVA
• KNJIŽENJE KOMPENZACIJA, CESIJA, ASIGNACIJA
• BLAGAJNIČKO POSLOVANJE, OSNOVNA SREDSTVA SA
• OBRAČUN AMORTIZACIJE
Softver na kome se izvodi obuka: LINE SYS
Obuka obuhvata slijedeće oblasti:
• UVOD U KNJIGOVODSTVO
• OSNOVE KNJIGOVODSTVA
• POSLOVNI SUBJEKTI KAO POSLOVNI SISTEM
• UPOZNAVANJE SA POSLOVNOM DOKUMENTACIJOM
• KONTIRANJE DOKUMENTACIJE
• POSLOVNE KNJIGE I NAČIN UNOSA
• KNJIGOVODSTVO PREMA POSLOVNIM DJELATNOSTIMA: PROIZVODNO,TRGOVAČKO,USLUŽNO
Praktični dio:
• UPOZNAVANJE SA KNJIGOVODSTVENIM PROGRAMOM
• SORTIRANJE, RAZVRSTAVANJE I PRIPREMA ZA KNJIŽENJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE
• UNOS I EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMJENA
• ANALIZA I KONTROLA ISPRAVNOSTI UNOSA PODATAKA
• IZRADA I SALDIRANJE PDV PRIJAVA
• PRIPREMA PODATAKA ZA IZRADU POLUGODIŠNJIH I GODIŠNJIH PRIJAVA
CIJENA EDUKACIJE 1.200 KM

Naziv seminara: Škola turskog jezika
Mjesto održavanja: 01.12.2014. Škola turskog jezika
Opis:
Na kursevima turskog jezika organizovanim u kooperaciji Fakulteta za upravu i Turskim kulturnim centrom “Yunus Emre” u Sarajevu pridaje se značaj da se jezik uči od lakšeg nivoa ka težem, da se koristi spiralna struktura podučavanja jezika, te da se u nastavnom procesu koriste učinkovita audio i vizuelna pomagala. Kurs koji pridaje važnost ponavljanju pređene građe paralelan je sa univerzalnim kriterijima i nivoima jezika Evropske Zajednice. ž

Na časovima gdje se pažnja posvećuje svim temeljnim jezičkim sposobnostima, slušanju, govoru, čitanju i pisanju, obavlja se nastava ne odvajajući svakodnevni i akademski jezik.Sistem nastave se organizuje na takav način da svi polaznici mogu biti aktivni na časovima, uzimajući u obzir individualne razlike i sposobnosti učenja polaznika.
Formirajući grupe polaznika s ciljem da se poboljša efikasnost nastave u obzir se uzimaju razlozi zašto učenici žele naučiti turski jezik, njihova starosna dob, obrazovanje i slične individualne razlike.Dole navedeni kursevi određeni su prema novom setu Hitit za podučavanje jeziku.

Cijena jednog nivo je 150 KM.
U ovu cijenu je uračunata nastava ( 72 sata nastave) i početno testiranje.
Trajanje kursa je tri mjeseca ili 6 sati sedmično.

Naziv seminara: Škola engleskog jezika
Mjesto održavanja: 03.11.2014. Škola engleskog jezika
Opis:
Naši kursevi se zasnivaju na potrebama naših klijenata. Nudimo praktične učenja s opipljivem rezultatima. Učenje zahtijeva trud, ali učenje kod nas je motivirajuće i veoma zabavno. Naše visoko kvalificirano osoblje ima mnogo iskustva u nastavi i oni će vam pomoći u postizanju svojih ciljeva. Nakon upisivanja, klijenti će obaviti test kojim će se procijeniti nivo njihovog znanja. Kurs engleskog jezika na fakultetu za upravu traje 3 mjeseca ili 72 sata nastave, nakon čega ćete dobiti certifikat o obavljenom kursu shodno nivou koji govorite.
Želimo da se maksimizira vrijeme učenje engleskog jezika kod nas. Ako govori samo učitelj, polaznik će imati samo nekoliko minuta govora prakse za svaki sat u nastavi tako da se kompletna komunikacija odvija na engleskom jeziku. No ipak određena objašnjenja će biti učinjena na bosanskom jeziku (pogotovo kada je u pitanju gramatiku).Ovdje želimo naglasiti da polaznik kursa neće biti ostavljen u nedoumici i pozivamo vas da budete dio našeg tima.
Učionice u našoj školi su opremljeni sa video projektorima, TV, videom, audio opremom i stalanim pristupom internetu. Želimo pružiti uslugu koja zadovoljava potrebe i zahtjeve naših polaznika. Naši polaznici će dobiti potrebnu literaturu i radne sveske kao i različitie materijale koje donosi nastavnik.
Mogući nivoi koje polaznik pohađa:
• A1.1. Beginner
• A1.2.-A2 Elementary
• B1.1. Pre Intermediate
• B1.2. Intermediate
• B2.1. Upper Intermediate
• B2.2.-C1.1. Advanced

Cijena jednog nivo je 240 KM.
U ovu cijenu je uračunata nastava ( 72 sata nastave) sa literaturom (knjiga i radna sveska) i početno testiranje.
Trajanje kursa je tri mjeseca ili 6 sati sedmično.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial