• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Održano predavanje doc.dr.Seada Muratovića na temu: “Sistem za upravljanje personalom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i integritet”

Na Fakultetu za upravu upriličeno je još jedno javno predavanje na temu:“Sistem za upravljanje personalom u Ministarstvu odbrane Bosne I Hercegovine i integritet” doc.dr.Seada Muratovića kao još jedno  istaknutog stručnjaka iz prakse.

Profesor Muratović nastojao je u okviru predavanja osvijetliti samo dio akademskih i praktičnih sadržaja koji mogu biti korisni studentima ali i ukazati na aktuelnu percepciju bh. javnosti, nevladinih organizacija, kao i predstavnika međunarodne zajednice u Bosni I Hercegovini, na korupciju i integritet. Studenti su se ukratko upoznali sa procesima reforme sistema odbrane I reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, sa Sistemom za upravljanje ljudskim resursima u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine I Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Također, bilo je riječi i o teorijskim sadržajima koji su nužni za šire razumijevanje javne uprave i integriteta, te o analizi prakse u Ministarstvu odbrane Bosne I
Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koje su u funkciji snaženja nivoa profesionalnosti i integriteta svih pripadnika zaposlenih u strukturama bh. odbrambenog sistema.
Doc.dr. Sead Muratović, zaposlen je u Ministarstvu odbrane Bosne I Hercegovine od 2007. godine, kao pomoćnik ministra za upravljanje personalom. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Diplomirao je (1989), magistrirao (2006) i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (2013). Učestvovao je na brojnim domaćim I međunarodnim obukama i treninzima. Tokom 1998. godine pohađao je I završio dvomjesečni Kurs “Lideri za 21. stoljeće” (Leaders for the 21st Centery) u Centru za evropske sigurnosne studije (George C.Marshall European Center for Security studies), u Garmiš-Partenkirhenu
u SR Njemačkoj. Od 2015. godine predaje na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini (ima izbor u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučno-nastavnu oblast Političke nauke.) Doc.dr. Sead Muratović je učesnik na domaćim i međunarodnim simpozijima, seminarima I konferencijama. Svoje radove objavljivao je u relevantnim stručnim I naučnim časopisima. Također, autor je i dvije knjige i to: „Ideja civilnog društva i sigurnost“ (Izdavač: DES – Sarajevo – 2006.) I „Civilno društvo i sigurnost“ (Izdavač: Fakultet političkih nauka Sarajevo – 2017.)

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial