• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta za upravu

20181129_120024

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i dekan Fakulteta za upravu prof. dr. Nezir Krčalo su 29. novembra 2018. godine potpisali Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor, čiji je predmet reguliranje međusobnih prava i obaveza, potpisan je s ciljem detaljnijeg uređenja saradnje koju će Univerzitet i Fakultet jačati kroz mogućnost da Fakultet stavi na raspolaganje Univerzitetu svoje bibliotečke, informacione i prostorne kapacitete, mogućnost učešća u zajedničkim studijskim programima, u istraživačkim projektima i programima razmjene, mogućnost korištenja informacionog i bibliotečkog sistema, te mogućnost korištenja istraživačke opreme prilikom izvođenja zajedničkih projekata.

Potpisanim Ugovorom Univerzitet se obavezuje da će za Fakultet obavljati sve poslove iz nadležnosti Senata u skladu sa zakonom, Statutom Univerziteta i ostalim propisima koji se tiču obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, osim poslova koji su izvan nadležnosti Senata u odnosu na status pravnog lica Fakulteta. Također, ovim ugovorom Fakultet za upravu se obavezuje da će u domenu akademskog poslovanja, odnosno realizacije nastave, naučno-nastavne i naučnoistraživačke djelatnosti u sva tri ciklusa studija i ostalim akademskim poslovima, postupati u skladu sa zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom Fakulteta i ostalim aktima koji se tiču obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja koje se odnose na nadležnosti koje su propisane za organizacione jedinice Univerziteta.

Diplome o završena sva tri ciklusa studija izdavat će Fakultet u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevo. Diplome će imati znak Univerziteta u Sarajevu, supotpisivat će ih dekan Fakulteta i rektor Univerziteta, a bit će ovjerene suhim žigom Univerziteta.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje važiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama zaključen između Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu od 24. 01. 2011. godine.

Pored rektora Univerziteta i dekana Fakulteta, potpisivanju Ugovora prisustvovali su prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, gospodin Munib Tahirović, osnivač Fakulteta za upravu, i doc. dr. Emir Tahirović.

20181129_120150

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial