Poziv autorima za objavu radova u časopisu “UPRAVA”

Fakultet za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu poziva zainteresirane autore za objavu u časopisu UPRAVA, da svoje radove dostave najkasnije do 15.12.2017.godine na elektronsku adresu sekretara časopisa irvana.baltic@fu.unsa.ba ili putem pošte na adresu: Fakultet za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, Igmanska 40A,  71320 Vogošća, – sa naznakom „Za objavljivanje rada u časopisu UPRAVA“.

Ukoliko radove dostavljate poštom obavezno je dostaviti potpisanu printanu verziju rada u tri primjerka, te jedan primjerak elektronske verzije na CD-u.

Tekstovi objavljeni u časopisu “Uprava” referiraju se u bazama EBSCO Publishing i u CEEOL (Central European Online Library).

Tehničke upute

Podaci koji se navode uz svaki članak:

  • naslov (na jednom od zvaničnih jezika BiH i engleskom jeziku)
  • ime(na) autora
  • naziv i adresa ustanove u kojoj autor radi i e-mail
  • datum slanja članka u uredništvo
  • ključne riječi na jeziku članka
  • sažetak rada (na jednom od zvaničnih jezika BiH i engleskom jeziku)

Uz svaki kategoriziran članak objavljuje se sažetak. Sažetak treba sadržavati opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i zaključak. Treba ga pisati  u trećem licu i izbjegavati pasivne glagolske oblike. Ovisno o dužini članka sažetak mora imati od 100 do 250 riječi.

Sažetak, neovisno o jeziku članka, mora biti na jeziku govornog područja i na engleskom jeziku). Sažetak na jeziku članka treba smjestiti između zaglavlja članka (naslov, imena autora i dr.) i teksta članka, a sažetak na engleskom jeziku između teksta sažetka na jeziku članka i uvoda rada.

Sažetak na drugom jeziku mora sadržavati i naslov članka, ključne riječi kao i adresu autora na istom jeziku.

Autori preuzimaju odgovornost za jezičku i pravopisnu ispravnost svojih tekstova prilikom konačne dostave radova.

Recenzije

Radovi koji se objavljuju moraju proći dvije pozitivne recenzije. (Recenzije će biti urađene u organizaciji Redakcije  časopisa UPRAVA.)

Recenzirani radove redakcija časopisa UPRAVA će se kategorizirati na slijedeći način:

  • Radovi koji sadrže neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u potpunom ili preliminarnom obliku (izvorni znanstveni članci, kratka saopštenja, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenih skupova).
  • Radovi koji sadrže izvoran, sažet i kritički pristup jednog područja ili njegovog dijela, u kojem autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti naglašena autorova uloga izvornog doprinosa u tom području odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova (pregledni radovi).
  • Radovi koji sadrže korisne priloge iz struke  i za struku a ne moraju predstavljati izvorna istraživanja (stručni radovi).

Jednom prihvaćen članak obavezuje autora da isti članak ne smije objaviti drugdje bez dozvole uredništva časopisa koje je članak prihvatilo, a i tada samo uz podatak o tome gdje je članak objavljen prvi put.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial