+387 33 553 837

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini

181

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

pridružena članica

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-02-05-21160-16.1/17 od 21.06.2017. godine, Fakultet za upravu u Sarajevu  r a s p i s u j e

 

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj

2017/2018 godini

 

 

Fakultet za upravu u Sarajevu vrši upis studenata II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini na studijski program Uprava, ukupno 150 studenata i to na studijske smjerove:

 

              Redovni samofinansirajući studij      Vanredni studij UKUPNO
 

–          Smjer Uprava

 

            20

 

     30

 

50

–          Smjer Poslovna uprava             20      30 50
–          Smjer E-uprava             20      30 50

 

Studij se organizira prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od jedne i dvije godine, nosi ukupno 60 ETCS odnosno 120 ECTS bodova.

 

Uspješnim završetkom drugog ciklusa studija stiču se zvanja:

 

  • Magistar uprave – opći smjer
  • Magistar uprave – smjer Poslovna uprava
  • Magistar uprave – smjer E-uprava

 

Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u državnoj službi, javnim preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima na kojima se traži timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, rad na upravnom rješavanju, kao i na rukovodećim poslovima na svim nivoima vlasti.

 

Školarina za jednu studijsku godinu drugog ciklusa studija iznosi 3.500,00 KM. Postoji mogućnost kreditiranja preko SBERBANK, bez kamate i troškova obrade kredita.

 

Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj službi Fakulteta za upravu u Sarajevu ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

 

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

 

  1. originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.

Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu,

  1. originalan izvod iz matične knjige rođenih i
  2. originalno uvjerenje o državljanstvu.

 

 

 

 

Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije vezane za uslove studija, mogu se dobiti na www.fu.unsa.ba,  na kontakt telefon 033 553 837 ili u studentskoj službi Fakulteta na adresi Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

 

 

                                                                                                                                    Uprava Fakulteta