• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Kancelarijsko poslovanje i arhivistika

Kancelarijsko-poslovanje-i-arhivistika---seminar-FUkliknite

Mjesto i datum održavanja:

  • 31.03 i 01.04. NEUM, Hotel Sunce
  • 24. i 25.03. SARAJEVO, Fakultet za upravu

Zgrada Fakulteta za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
Igmanska 40A ,Vogošća SARAJEVO

KANCELARIJSKO POSLOVANJE I ARHIVISTIKA
Nositelj programa: Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu-Centar za cjeloživotno učenje
Naziv programa: Kancelarijsko poslovanje i arhivistika
Jezik nastave: Službeni jezici u Bosni i Hercegovini
Preduslovi za upis: Završena viša ili visoka škola, radno iskustvo u polju upravnog rješavanja
Cilj(evi) programa:

  • upoznati polaznike sa osnovama administrativnog i kancelarijskog poslovanja te osnovama i načelima arhivistike,
  • obučiti polaznike tehnikama i metodeama postupanja sa aktima od njihovog nastanka ili prijema do otpreme i arhiviranja.
  • kod polaznika razviti spoznaju i svijest o značaju kancelarijskog poslovanja i arhivistike u kontekstu funkcioniranja javne uprave,
  • upoznati polaznike sa savremenim organizacijskim konceptima u kancelarijskom poslovanju i arhivistici.

 

Očekivani ishodi učenja:

Polaznik ove edukacije stiče znanja iz Kancelarijskog poslovanja I arhivistike kao sistema kodifikovanih propisa što je uslov za brzo, jednostavno i efikasno obavljanje osnovnih i drugih djelatnosti svih pravnih lica. Također će upoznati osnovne koncepte organizacije kancelarijskog poslovanja i arhivistike kao i mogućnosti i značaj primjene savremenih informatičkih tehnologija u ovoj oblasti.

Sadržaj programa:

1. Prijem podnesaka u organima uprave, upravnim organizacijama, institucijama koje vrše javna ovlaštenja i privrednim subjektima
2. Zavođenje akata i osnovne evidencije u kancelarijskom poslovanju
3. Pomoćne evidencije u kancelarijskom poslovanju
4. Izrada, čuvanje i upotreba pečata, žigova i štembilja
5. Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa
6. Izdavanje javnih isprava na osnovu podataka iz službene evidencije
7. Prijem stranaka, radni prostor, radno vrijeme, materijalni i ljudski resursi u kancel. poslovanju.
8. Izrada Liste kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja
9. Prijem, raspoređivanje i dostavljanje akata,
10. Postupak rješavanja, razvođenje, rokovnici,
11. Otpremanje, čuvanje, arhiviranje akata,
12. Osnovni pojmovi arhivskog poslovanja, propisi o arh. djelatnosti u BiH,
13. Takseno poslovanje i naknade, propisi,

Ukupan broj kontakt sati: 12 sati stručne edukacije
Konsultacije i rješavanje praktičnih problema putem e-maila i zajedničkih foruma Stručna literatura preporučena od izvođača edukacije, posebno pripremljani materijali za učesnike, radni listovi, upitnici za analize, liste za provjeru, vježbe kroz analize studije slučaja i ppt prezentacije izvođača edukacije i dr.

Predavači:

  • Prof.dr Edin Ramić, Fakultet za upravu
  • Dr.sc Šahbaz Džihanović, stručnjak iz prakse

Učesnici:

Program seminara namjenski je pripremljen za poslovne sekretarice / sekretare, administrativne uposlenike i saradnike.
Također, i za sve državne službenike koji rade na upravnom rješavanju kao i rukovodeći kadrovi koji nadgledaju proces upravnog rješavanja.

 

Naknada za seminar:  409 KM sa ukljucenim PDV
Naknada uključuje troškove učešća u radu seminara, nastavnu dokumentaciju i kafe pauzu.
U naknadu nisu uračunati troškovi smjestaja u hotelu.
ID:4201110030002
PDV:201110030002

Kontakt podaci:

seminari@fu.unsa.ba ili 033 256 055

 

Prijavite se na seminar OVDJE

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial