• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Edin Djedovic

UDK: 342.31(045)

TEORIJA NARODNOG SUVERENITETA I NJEN ZNAČAJ

THEORY OF POPULAR SOVEREIGNTY AND ITS
SIGNIFICANCE

Edin Djedović

 

Sažetak

Misao o suverenoj vlasti koja je neograničena, nezavisna, nedjeljiva i najviša poslužila je kroz historiju kako za razne teorijske rasprave o toj temi, tako i za praktično opravdanje vlasti u političkoj zajednici. Srednjovjekovni apsolutistički monarsi su suverenitet svoje vlasti izvodili iz božije volje. Ogromno civilizacijsko dostignuće je predstavljala pobjeda ideje o političkom narodu, odnosno građanima određene države kao izvornim nosiocima suverene vlasti koju je Društvenim ugovorom utemeljio Žan Žak Ruso. Rusoovo učenje negira ranija monarhijsko – apsolutistička i teokratska shvatanja suvereniteta stavljajući u prvi plan narod koji je sklapajući sa
svojim vladarima društveni ugovor postao nosilac suverene vlasti. Temelj današnjeg pozitivno – pravnog ustavnog uređenja demokratskih društava čine upravo apstraktni građani kao jednakopravni članovi političke zajednice jednog društva.

Ključne riječi: narodni suverenitet, društveni ugovor, građani, ustav.

Summary

The thought of a sovereign government that is unlimited, independent, indivisible and the highest has served through the history, for the various theoretic discussions about that topic and also for the practical justification of the government in a political community. Medieval absolutistic monarchs derieved the sovereignty of their government from the God`s will. Huge civilizational achievement represented the victory of idea of political people, i.e. the citizens of the particular state as the original holders of the sovereign government, which Jean Jacques Rousseau established with the Social Contract. Rousseau`s learning denies early absolutistic – imperial and theoretical understanding of the sovereignty, putting people into the foreground, which with the signing of the social agreement with its rulers became a carrier of the sovereign government. The foundation of today`s positive – legal constitutional
order of democratic societies make abstract citizens as an equal members of political community of one society.

Key words: popular sovereignty, social contract, citizens, constitut.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial