• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Edin Djedovic

Pregledni naučni rad
UDK: 323.17:-027.65(485):-025.56 (480)

Dr.sc. Edin Djedović

FINSKA I PITANJE AUTONOMIJE ALANDA

FINLAND AND THE QUESTION OF ALAND ISLANDS’ AUTONOMY

 

Sažetak

Finska je jedna od etnički najhomogenijih država u Evropi. Ipak, njen pluralitet pronalazimo u postojanju švedske jezične manjine i definisanju finskog i švedskog kao državnih i zvaničnih jezika. Poseban slučaj manjinskog pitanja predstavlja Aland, kao skup ostrva u Finskoj na kome gotovo isključivo žive građani koji govore švedski jezik kao maternji jezik. Kako se pitanje Alanda u uporednoj literaturi ističe kao uspješan primjer rješavanja manjinskog pitanja koji je ujedno ostvario i političku (državnu) integraciju, kao i jezičnu
(kulturnu) akomodaciju, autor istražuje i zaključuje da elementi i vrijednosti kao što su internacionalizacija pitanja, mirno rješavanje spora, tradicija tolerancije i spremnost na pronalazak praktičnih rješenja, izuzetan značaj Alandskih ostrva, asimetrična rješenja, a naročito poštivanje dogovorenog ističu Aland kao specifičan model zaštite manjina. Izražena teritorijalna (politička) autonomija i osjećaj zadovoljstva manjinske skupine je dovela do situacije u kojoj se Aland navodi kao primjer koji bi rado slijedile i druge manjinske zajednice u različitim državama.

Ključne riječi: Aland, švedska jezična manjina, teritorijalna autonomija, asimetrija.

Abstract

Finland is one of the most ethnically homogenous countries in Europe. However, we find its plurality in existence of Swedish language in certain minority groups, and defining Finnish and Swedish as national and official languages. Aland is a case in point of minority question as a group of islands in Finland where people almost entirely speak Swedish as a native language. Since the example of the Aland Islands in literature is presented as a successful example of solving the problem of minority question which accomplished both
political (state) integration, as well as language (cultural) accommodation; the author investigates and concludes that elements and values such as questions of internationalization, peaceful conflict solving, tolerance tradition and willingness to find practical solutions, exceptional significance of the Aland Islands, asymmetrical solutions, and especially treaty compliance feature Aland Islands as a specific model of minority protection. Conspicuous territorial (political) autonomy and feeling of satisfaction of the minority
group led to the situation in which Aland Islands are cited as an example which other minority communities in different countries would follow.

Key words: Aland, Swedish language minority, territorial autonomy, asymmetry.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial