• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Edin Ramic

Izvorni naučni rad
UDK: 336.765:-029:32:338.486.1:94 (497.6)

Prof.dr. Edin Ramić

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE –
HISTORIJSKI I UPRAVNO-POLITIČKI KONTEKST

THE DISTRICT OF BRČKO IN BOSNIA AND HERZEGOVINA –
HISTORICALLY AND POLITICALLY-ADMINISTRATIVE CONTEXT

 

Sažetak

U radu je predstavljen historijski razvoj i upravno-administrativni položaj Brčkog i okoline od srednjovjekovnog perioda pa do savremenog doba i ustavno-pravnog statusa kao Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. U uvodnom dijelu dat je kratak pregled prirodno-geografskih odlika a u središnjem dijelu predstavljen je historijsko-civilizacijski razvoj prostora Brčkog i okoline do formiranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: Brčko distrikt BiH, Arbitražna odluka, OHR, uprava, administracija.

Abstract

This paper presents the historical development and managerial and administrative status of Brcko and its surroundings from the medieval period to the modern era and the introductory section provides a brief overview of the natural and geographical features in the central part presents a historical and civilizational development area of Brcko and the environment to the formation of the Brcko District of Bosnia and Herzegovina.

Key words: Brcko District of BiH, Arbitration Resolution, OHR, governance, administration.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial