• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Edin Ramic

Izvorni naučni rad                                                                                                                                   UDK:654.032.07:94(620).03

Edin Ramić

ADMINISTRATIVNO-UPRAVNA ORGANIZACIJA OSMANSKOG CARSTVA

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE OTTOMAN EMPIRE 

Sažetak

U radu je predstavljena administrativno-upravna organizacija Osmanskog carstva. Pitanja formiranja, uređenja i administrativno-upravne podjele pojedinih provincija Osmanskog carstva, kao i pitanja uređenja i administrativne organizacije Carstva uopće, imaju višestruku važnost za historijsku, pravnu i upravnu nauku. Rasvjetljavanje ovih pitanja važno je već zbog same činjenice da je Osmansko carstvo stoljećima predstavljalo jednu od najvećih svjetskih imperija. Međutim, ova pitanja su isto tako važna sa stanovišta administrativno-upravne historije svih onih zemalja i naroda koji su duže ili kraće vrijeme živjeli u sklopu Osmanskog carstva. Poznavanje administrativne podjele nameće se često kao preduvjet za pravilno razumijevanje i uspješno rješavanje nekih ključnih pitanja, procesa i spoznaja.
Ključne riječi:uprava, administracija, organizacija, Osmansko carstvo,ejalet, sandžak

Summary

The paper presents the administrative organization of the Ottoman Empire. The issues of the formation, arrangement and administrative division of individual provinces of the Ottoman Empire, as well as the issues of the organization and administration of the Empire in general, have multiple relevance for historical, legal and administrative science. The illumination  of these questions is important because of the fact that the Ottoman Empire for centuries was one of the world’s largest empires. However, these questions are also important from the point of view of the administrative history of all those countries and peoples who lived for a longer or shorter period in the Ottoman Empire. Knowing the administrative division is often imposed as a prerequisite for proper understanding and successful resolution of some key issues, processes, and cognitions.

Key words:Administration, organization, Ottoman Empire, eyalet, sandzak

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial