• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Elvis Fejzic

UDK: 351.711

UPRAVLJANJE DRŽAVOM U DOBA GLOBALIZACIJE

Mr. sc. Elvis Fejzić

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

fejzice@fpn.unsa.ba

 

 

Sažetak

Proces globalizacije doveo je do multidimenzionalne međuzavisnosti u svijetu. Taj proces ide odozgo prema dole, odnosno razumije se kao uspostavljanje jedinstvenog globalnog sistema koji ostavlja trag u cijelom svijetu. Bolje rečeno, globalizacija producira sveopću homogenizaciju zato što društvene, kulturne, ekonomske i političke raznolikosti nestaju u svijetu. Globalizacija podrazumijeva i ne-svjetsku državu, odnosno, svjetsko društvo bez svjetske države i bez svjetske vlade. Uzroci kreiranja međuzavisnog svijeta su višestruki i različiti. Navodi se da je jedan od tih uzroka smanjena sposobnost nacionalne države da na svrsishodan način organizira ekonomski i politički život što, u pravilu, dovodi do spuštanja moći na niži, ali i do podizanja na viši politički nivo. Dakle, globalizaciju obavezno prati – važno je to akcentirati – proces lokalizacije, odnosno glokalizacije. Proces upravljanja državom u doba globalizacije, ustvari, ima policentrični karakter.

Ključne riječi: država, globalizacija, neoliberalizam, multinacionalne korporacije, glokalizacija, politička homogenizacija, ekonomski imperijalizam, kulturna unifikacija.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial