• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Emir Operta

UDK 005:352(045)

JAVNI MENADŽMENT LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI
RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

PUBLIC MANAGEMENT LOCAL GOVERNMENT IN
FUNCTION DEVELOPMENT LOCAL COMMUNITY

Emir Operta
Mikrokreditna fondacija Partner
15. maj Tržni centar Sjenjak bb, 75000 Tuzla
emir.o@partner.ba

 

SAŽETAK

Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine nakon Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma dalo je i novu dimenziju lokalnoj upravi na način da su pojedine nadležnosti lokalne uprave prenesene na više nivoe vlasti u FBiH i RS. Rezultat toga je vidljiv nesrazmjer u njihovom razvoju čak i ako pripadaju istoj administrativnoj jednici –kantonu u FBiH ili RS. Članak ima za cilj da ocjeni ulogu lokalne uprave u razvoju lokalne zajednice, u kontekstu primjene metoda javnog menadžmenta kao reformskog procesa, koji ne zavisi od političke volje
vladajućih struktura , nego isključivo od personalnih kompetencija nosilaca vlasti u lokalnim zajednicama i njihovim mogućnostima da od viših nivoa vlasti, kao i drugih domaćih i međunarodnih institucija povrate benefite u svoju zajednicu. Reforma javne uprave je, generalno, političko pitanje. Međutim, nosioci vlasti na lokalnom nivou nisu sprijećeni da u sklopu svog manadata, primjenjuju nova naučna saznanja o sistemima upravljanja kojaće doprinijeti efikasnosti obavljanja poslova iz nadženosti lokalne uprave, ali prije svega da doprinesu novim kvalitetnijim razvojnim programima koji će biti stimulans za pronalazak partnera čiji će glavni cilj biti ubrzan razvoj
lokalne zajednice. S tim u vezi rad treba da ocjeni mogućnost prihvatanja elemenata upravljanja u tržišno orjentisanim privrednim subjektima u lokalnoj upravi, benefitima koje bi ti elementi proizveli za lokalnu zajednicu kao i otpore koji se mogu pojaviti pri implementaciji istih. Pragmatičan cilj rada je primjena postavljenih koncepata upravljanja u organima lokalne uprave, s ciljem unapređenja vođenja poslovnih procesa koji će omogućiti stanovništvu lokalne zajednice efikasnije ostvarivanje svojih prava.

Ključne riječi: javni menadžment, lokalna uprava, personalne kompetencije nosilaca vlasti, razvoj.

ABSTRACT

The constitutional arrangement of Bosnia and Herzegovina after the Washington and Dayton Treaty has given the new dimension to the local managemet in the way that some of the jurisdictions have been transferred from the local management to the higher levels of the authoritiy in FBiH and RS. As a result, there is an obvious difference in their development eventhough they belong to the same administational unit – county in FBiH or RS. The artical’s goal is to assess the role of the local management in the development of the local community in the context of the appliance of the public management’s methods as reform process, that does not depend on the political will of the ruling structures. It has to depend only on the personal competences of the holders of power in the local communities and their possibilities to reclaim benefit for their community from the higher levels of the authorities as well as from other domestic and international institutions. The reform of the public administration is, in general, political thing. But, the local authorities are not prevented, during their term of office, to apply new scientific achievements about the systems of management, that will help the work form the local community’s jurisdiction to be done more efficiently. But, firstly, they have to contribute to the new quality development programmes , that will be the stimulus for finding partners whose main goal will be rapid development of the local community. Related to this, the work has to assess the possibilities of acceptance of the managing elements in market-oriented economic agents in local management. It also has to assess the benefits that those elements would produce for the local community and the resistances that could appear while implementing them. Prgmatic aim of the work is applying the concepts that are set in the local government bodies, with the goal of improving the conduct of the business processes that will allow local people to exercise their rights more efficiently.

Key words: public management, local government, personal compentencies of the holders of power, development.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial