• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Engleski jezik u upravi I

Šifra predmeta: PA-I-3-2/ o

Predmet: ENGLESKI JEZIK U UPRAVI I

Nosilac: Prof. dr Amina Hadžibegić – Bicciato

Nivo: prvi ciklus studija Godina: III Semestar: V Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni Broj sati sedmično: 3+2 Ukupan broj sati: 75 (45+30)

CILJ PREDMETA
Modul Engleski jezik u upravi ima za cilj unaprijediti znanje engleskog jezika do C1 nivoa po deskriptorima CEF-a.Naglasak je na osposobljavanju studenata da ovladaju kompleksnom sintaksom upravnog engleskog jezika koristeći stručne tekstove iz domena uprave i da mogu samostalno pripremiti tekstove slične relevantne sadržine na engleskom jeziku. Putem simuliranja relevantnih očekivanih poslovnih situacija i okruženja studenti se podstiču na proširivanje leksike upravnog engleskog jezika u pisanoj i govornoj formi. Sadržajno i terminološki, modul se oslanja na institucije Evropske unije, javne reforme i procese tranzicije i integracije. Od najvećeg značaja pomenuti modul je, svakako, za studente javne uprave u BiH, budući je ista u procesu konvergencije i harmonizacije sa procedurama i pravilima Evropske unije.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial