• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Engleski jezik u upravi II

Šifra predmeta: FU-I-4-5/o
Predmet: ENGLESKI JEZIK U UPRAVI II
Nosilac: Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar: VIII (osmi)
Broj ECTS kredita: 4
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 1+1
Ukupan broj sati: 30 (15+15)

CILJ PREDMETA
Cilj predmeta jeste upoznati studente sa ovom naučnom ekonomskom disciplinom, kroz približavanje ekonomskih kategorija koje se susreću u poslovanju preduzeća, tj. koji su to osnovni elementi poslovnog procesa, kako preduzeće ostvaruje svoje ciljeve poslovanja, te na koji način ono može uspjeti u dinamičnom okruženju (koji su to trendovi danas aktuelni, i šta možemo naučiti iz prethodnih iskustava).

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial