• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Etika u upravi

Šifra predmeta: FU-I-4-6/o
Predmet: ETIKA U UPRAVI
Nosilac: prof.dr Nezir Krčalo
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar: VIII (osmi)
Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+2
Ukupan broj sati: 60 (30+30)

CILJ PREDMETA
1.Upoznati studente sa osnovnim pojmovima etike, zatim načelima i svrhama moralnog djelovanja,
2.Jasno ukazati na izvore autonomnih i heteronomnih moralnih normi, zatim kroz proučavanje autonomne i heteronomne etike sačiniti njihovu sintezu,
3.Ukazati na mogućnosti djelovanja i ponašanja po etičkim standardima koji su istodobno i vrijednosti civilizacijskog ponašanja,
4.Poseban cilj je podizanje nivoa svjesnosti samih studenata radi etičkog promišljanja i moralnog ponašanja u obavljanju poslova za koje se obrazuju.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial