• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Javna uprava i nevladin sektor

Šifra predmeta: FU-I-4-7/oi
Predmet: JAVNA UPRAVA I NEVLADIN SEKTOR
Nosilac: Doc.dr Emir Tahirović
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar: VII (sedmi)
Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 1+3
Ukupan broj sati: 60 (15+45)

CILJ PREDMETA
1.Upoznati studente s problemom definicije i funkcijama neprofitnog sektora u tranzicijskom kontekstu u BiH komparativno s drugim tranzicijskim društvima,
2.upoznati studente s specifičnostima neprofitnih organizacija koje neposredno utiču na problematiku planiranja i realizacije razvojnih procesa u neprofitnom sektoru,
3.upoznati studente s potrebama i važnosti suranje NVO sektora i javne uprave, prednostima ove saranje i pozitivnim praksama intersektorskog partnerstva u BiH i okruženju,
4.osposobiti studente da upravljanje neprofitnim organizacijama prilagode zahtjevima okruženja, vlastite korisničke ili članske populacije kao i zahtjevima koji proizilaze iz logike uključivanja BiH u evroatlanske integracije.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial