• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

JAVNA UPRAVA I POLITIČKI SISTEM

Šifra predmeta: FU-II-i-3/o
Predmet: JAVNA UPRAVA I POLITIČKI SISTEM
Nosilac: Doc.dr Emir Tahirović
Nivo: drugi ciklus studija     Godina: I         Semestar: I        Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni        Broj sati sedmično: 2+3          Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
Cilj modula pod naslovom „Javna uprava i politički sistem BiH“ predstavlja način modernizacije upravljanja modernim društvima u smislu zadovoljavanja svih ekonomskih i drugih potreba čovjeka i građanina. U tom smislu cilj modula jeste da se prezentira odnos između političkog sistema i sistema uprave. To podrazumijeva razmatranje različitih savremenih političkih sistema danas i svakako različitosti organizacija uprave saglasno tim sistemima

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial