• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Javne finansije

Šifra predmeta: FU-I-2-4/o
Predmet: JAVNE FINANSIJE
Nosilac: prof. dr Sead Kreso
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: II (druga)
Semestar: IV (četvrti)
Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
Upoznati studente sa sistemom upravljanja fiskalnom politikom i javnim sektorom zemlje. Važnost poznavanja fiskalne politike, kao jedne od osnovnih makroekonomskih politika zemlje, je neupitna, te je stoga i potrebno detaljno obraditi teoretske postavke funkcionisanja ove politike, instrumente i tehnike za njeno provođenje.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial