• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Javne politike

Šifra predmeta: FU-I-1-12/o
Predmet: Javne politike
Nosilac: Doc.dr Emir Tahirović
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: I (prva)
Semestar: II (drugi)
Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 3+2
Ukupan broj sati: 60 (30+30)

CILJ PREDMETA
Cilj ovoga predmeta je izučavanje načine donošenja javnih politika odnosno proces donošenja odluka ili politika. S obzirom na već utemeljen metodološki okvir u studijama javnih politika, ovaj proces se izučava sa aspekta efektivnosti i efikasnosti i principa dobrog upravljanja. Od izuzetne važnosti su ključne oblasti ovog predmeta kao što su: pojam javna politika i upravljanje, analiza javnih politika, modeli kreiranja javnih politika i istraživanje sektorskih politika. Izuzetna važnost ovog kursa je u tome što se student upoznaju sa procesom donošenja javnih politika-odluka te pronalaze sebi mjesto u jednom od sektora: javnom, privatnom i civilnom.

OSNOVNE TEMATSKE CJELINE

Sadržaj predmeta sačinjavat će najvažnijiji dijelovi prepoznavanja javnih politika i upravljanjem te evropski kontekst istih:

1.Uvod u predmet: Upoznavanje sa pravilima studija. Određenje pojma i značenja javnih politike. Temeljne javne politike,politike prema ciljnim skupinama i politike prema manjinama,ženama i porodici.
2.Područja javnih politika. Prema Compstonu, područja podjela na: (1) klasični državni resori,(2) ekonomske politike, (3) socijalne politike, (4) posebne sektorske politike i (5) ostale politike kao najheterogenije područje.
3.Priprema prijedloga javnih politika.Postavljanje agende te formulisanje rješenja,odlučivanje,implementacija i evaluacija. SIGMA principi u donošenju javnih politika.
4.Uloga upravnih organa u donošenju javnih politika-predsjedništvo,uredi, upravne organizacije te ostala tijela javnog sektora (različite agencije, zavodi, instituti,inspektorati, centri, fondovi, ustanove itd.)
5.Uloga externih aktera – mediji, ekonomski akteri,firme, poslovni lobiji, stručna udruženja.
6. Uloga aktera civilnog društva (sindikati,nevladina udruženja, društveni pokreti i građanske inicijative),istraživačke organizacije i univerziteti, vanparlamentarne stranke, međunarodni vladini i nevladini akteri, građani i javnost koji sudjeluju u kreiranju javnih politika.
7.Proces usvajanja javnih politika.
8.Koordinacija politika,kreiranje politika po osnovi horizontalne i verikalne osnove.Odnosi s javnošću/javnostima u procesu kreiranja i implementacije javnih politika
9. Javno zagovaranje i lobiranje kao instrument za iniciranje, kreiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju javnih politika.
10.Instrumenti, ciljevi i analiza koherentnih javnih politika. Upravljanje životnim ciklusom javnih politika.
11. Proces donošenja javnih politika u Bosni i Hercegovini na svim nivoima-državni,entitetski,kantonalni i općinski. Javne politike i reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini.
12. Javne politike u Bosni i Hercegovini-resori ministarstava,ekonomske politike,socijalne politike,posebne sektorske politike i ostale politike.
13. Javne politike Evropske unije i procesi donošenja

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial