• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Kenan Ademovic

Pregledni naučni rad                                                                                                             UDK:669.18(4-672EU):342.9:347.44

Kenan Ademović

ODNOS KOMUNITARNOG I UPRAVNOG PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI

 THE RELATIONSHIP OF COMMUNITRIC AND ADMINISTRATIVE LAW IN THE EUROPEAN UNION

Sažetak

Pravo može da bude smatrano kao društvena pojava i tradicionalno smatrano isključivo kao nacionalna pojava. Nastanak prava i postojanje vezani su za državu i određenu kulturu, a dejstvo mu je bilo ograničeno državnom teritorijom. Pravo koje se stvara u okviru evropskih zajednica, EZUČ, EZ, EUROATOM, naziva se pravo evropskih zajednica ili komunitarno pravo. Zbog specifičnosti komunitarnog prava, kako u postupku nastanka tako i u implementaciji, teško ga je definisati pomoću tradicionalnih metoda i definicija koje postoje za pravne sisteme. Zbog toga postoje različita tumačenja i teorije o pravnoj prirodi komunitarnog prava, o čemu ćemo kasnije više govoriti. Poslije stupanja na snagu Ugovora o EU (Mastrihtski ugovor 1993. godine), to pravo se naziva i pravom EU. Prilikom upotrebe službeni naziv je “pravo EU”, sve do stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma, decembar 2009. godine, moralo se voditi računa da je komunitarno pravo nastajalo i da  i dalje nastaje u organima tri (od 2002. godine) europske zajednice i da ima nadnacionalni karakter, a da  se, s obzirom na nepostojanje sopstvenih legislativnih ovlaštenja Europske unije (u drugom i trećem stubu način odlučivanja je koncenzus, tj. međudržavna saradnja, i EU pozajmljuje  institucije od EZ-a), naziv “pravo EU” može se koristiti samo kao sveukupnost pravne regulative u Europskoj uniji. Logično je pitanje da li su komunitarno pravo i upravno pravo EU sinonimi. Da bi se dao ispravan odgovor na ovo pitanje, mora se razvoj evropskih integracija posmatrati kroz dva vremenska perioda. Prvi razvoj je eurointegracija i sa njima razvoj pravnog sistema u Europskim zajednicama i EU, od nastanka Europske zajednice za ugalj i čelik (EZUČ) 1952./53. godine,  pa do stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, decembra 2009. godine. Drugi vremenski period je od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Zapravo je velika povezanost komunitarnog prava EU sa upravnim pravom EU, te kako će se u daljnjem istraživanju vidjeti nemoguće je funkcionisanje pravnog sistema bez prisustva nekog od ovih elemenata. Ključne riječi:Europska Unija, komunitarno pravo, upravno pravo, ugovori osnivanja prava EU, pravne regulative.

Summary

Law can be considered as a social phenomenon and traditionally considered as a purely national phenomenon. The origin of rights and existence are related to the state and a certain culture, and its effect was limited to the state territory. The law that creates within the European communities, ECSB, EU, EUROATOM, is called the law of European communities or communitarian law. Due to the specific nature of communal law, both in the process of its creation and in its implementation, it is difficult to define it using traditional methods and definitions that exist for legal systems. Therefore, there are various interpretations and theories about the legal nature of communitarian law, which we will talk about later. After the entry into force of the EU Treaty (the Maastricht Treaty in 1993.), this right is also called the EU law. The use of the official title is “EU law”, until the entry into force of the Lisbon Treaty, December 2009., it must be ensured that the communal right was created and still exists in the bodies of three (since 2002.) of the European community and that has a supranational character, and, given the lack of its own legislative powers of the European Union (in the second and third pillars the decision-making process is a consensus, ie inter-state cooperation, and the EU borrowing institutions from the EC), the name “EU law” can be use only as a comprehensive legal regulation in the European Union. The logical question is whether Community law and EU administrative law are synonymous. In order to give the right answer to this question, the development of European integrations must be viewed in two periods. The first development is the Eurointegration and with them the development of the legal system in the European Communities and the EU since the creation of the European Coal and Steel Community (ECHR) in 1952/53. until the entry into force of the Lisbon Treaty, December 2009. The second period is from the entry into force of the Lisbon Treaty. In fact, there is a great connection between the EU’s
Naučno-stručni časopis communitarian law and the administrative law of the EU, and in further research it will be impossible to see the functioning of the legal system without the presence of one of these elements.

Key words:European Union, communitarian law, administrative law, EU law enforcement treaties, legal regulations.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial