• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Kancelarijsko poslovanje i arhivistika

Šifra predmeta: FU-I-4-8/o
Predmet: KANCELARIJSKO POSLOVANJE I ARHIVISTIKA
Nosilac: prof.dr Edin Ramić
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar: VIII (osmi)
Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
1.Upoznati studente sa osnovama administrativnog i kancelarijskog poslovanja te osnovama i načelima arhivistike,
2.obučiti studente tehnikama i metodeama postupanja sa aktima od njihovog nastanka ili prijema do otpreme i arhiviranja.
3.kod studenata razviti spoznaju i svijest o značaju kancelarijskog poslovanja i arhivistike u kontekstu funkcioniranja javne uprave,
4.upoznati studente sa savremenim organizacijskim konceptima u kancelarijskom poslovanju i arhivistici.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial