• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Lada Sadikovic

UDK: 364-782-022.326.5 (497.6)

„ELEMENTI VANREDNOG STANJA U BOSNI I HERCEGOVINI DANAS“

“THE ELEMENTS OF THE STATE OF EMERGENCY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA TODAY”

Prof. dr Lada Sadiković

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Univerziteta u Sarajevu

sadikovic@fknbih.edu

 

 

Sažetak

Svi savremeni ustavi u Evropi danas posvećuju veliku pažnju sigurnosti države kao uvjetu sigurnosti pojedinca i ostvarivanju svih drugih ciljeva savremenog društva. S tim u vezi, svakako, največi značaj imaju odredbe o suverenosti, teritorijalnom integritetu, političkoj nezavisnosti i međunarodnom subjektivitetu. U ovom pogledu Ustav Bosne i Hercegovine ne predstavlja nikakav izuzetak, jer su ti ciljevi izričito navedeni kako u Preambuli tako i u normativnom dijelu Ustava Bosne i Hercegovine.

Međutim, Ustav Bosne i Hercegovine za razliku od svih drugih ustava u Evropi ne navodi uopće kategoriju vanrednog stanja. Specifičnost ustavnog sistema Bosne i Hercegovine je u tome što je kategorija vanrednog stanja prihvaćena putem ratifikacije Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava koja tom pitanju posvećuje izuzetno veliku pažnju. Isto tako, specifičnost države Bosne i Hercegovine predstavlja i činjenica da se ostvarivanje spomenutih ciljeva vrši kako putem nacionalnih tako i institucija međunarodne zajednice u vidu OHR-a.

Upravo zato, nameće se potreba da se, što je moguće potpunije, razjasni i precizira institucija vanrednog stanja u Ustavu Bosne i Hercegovine. Ovo proizilazi iz praktične potrebe, da se u bosanskohercegovačkom društvu, koje je izrazito multietničko, potpunije zaštiti demokratski poredak kao neophodni uvjet svih individualnih i kolektivnih prava koja su priznata Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i drugim instrumentima evropskog javnog poretka. Ovo je posebno aktuelno radi toga što je Bosna i Hercegovina preuzela obavezu da poslije potpisivanja Sporazuma o o stabilizaciji i pridruživanju, izvrši sve one ustavne promjene koje su potrebne da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna demokratska i pravna država.

Ključne riječi: vanredno stanje, Bosna i Hercegovina, Ustav BiH, ljudska prava, Venecijanska komisija.

Summary

All contemporary constitutions in the Europe pay special attention to the security of the state today. It is the condition for the security of the individual as for the implementation of all other goals of contemporary society. The great significance in connection with this has certainly the regulation of sovereignty, territorial integrity, political independence and international subjectivity. In this respect the Constitution of Bosnia and Herzegovina does not present any exception. Those goals are explicitly defined both in the Preamble and the normative section of the Constitution of Bosnia and Herzegovina.

However, only the Constitution of Bosnia and Herzegovina in contrast to all other constitutions in Europe does not content the category of the state of emergency. The category of the state of emergency is accepted by means off the ratification of the European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms which shall apply directly in Bosnia and Herzegovina. This Convention also pays big attention to the regulation of the state of emergency.

Also, the implementation of the mentioned goals is very specific in Bosnia and Herzegovina. The goals are realized through national and international institutions such as the Office of the High Representative. It is also necessary to explain and to state precisely the institution of the state of emergency in our Constitution. There is a practical need to protect completely democratic order in society of Bosnia and Herzegovina which is on the whole multiethnic society. The protection of democratic order is the necessary condition for the protection of all individual and collective rights recognized by the European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms and all other instruments of the European public order. It is of current interest while Bosnia and Herzegovina after the initialing of the SAA accepted the obligation to realize all constitutional changes which are necessary for Bosnia and Herzegovina to become the functional and democratic state based on the principle of the rule of law.

Key words: State of Emergency, Bosnia and Herzegovina, Constitution of BiH, Human Rights, Venice Commission.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial