• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Mehmedalija Hadzovic

UDK 339.727.22:338.124.4(100)(045)
338.124.4(100):339.727.22(045)

DIREKTNE STRANE INVESTICIJE U USLOVIMA SVJETSKE
EKONOMSKO FINANSIJSKE KRIZE

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN TERMS OF WORLD
ECONOMIC FINANCIAL CRISIS

Mehmedalija HADŽOVIĆ
Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
Ekonomski fakultet Mostar
USRC “Midhat Hujdur-Hujka”
mehmedalija.hadzovic@gmail.com

 

Sažetak

U ovom članku bavit ćemo se stanjem direktnih stranih investicija u vremenu aktuelne svjetske krize, kao i njihovom doprinosu za brže prevazilaženje ekonomsko finansijskih problema u zemljama primaocima tih investicija. Analizirat će mo i najave o budućem kretanju direktnih stranih investicija kao i njihov doprinos budućem prestrojavanju koje se dešava među vodećim i zemljama koje se naglo probijaju u sam vrh svjetske ekonomije.

 Ključne riječi: Direktne strane investicije, zemlje u razvoju, nerazvijene zemlje, razvijene zemlje, finansijska kriza, kapital.

Abstract 

In this article we will deal with the situation of foreign direct investments at the time of the current global crisis, as well as its contribution to the rapid overcoming of economic and financial problems in the recipient countries of investments. We will analyze the announcements about the future path of foreign direct investments and their contribution to the future lane that is going on between the leading countries and is rapidly cutting into the top of the world economy.

Key words: Foreign direct investment, developing countries, developing countries, developed countries, financial crisis, capital.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial