• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Mehmedalija Hadzovic Zana Mrkonjic

OSNOVNE KARAKTERISTIKE EKONOMSKO-FINANSIJSKOG SISTEMA EU

THE GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL DATA SYSTEMS OF THE EU

Mehmedalija Hadžović
Žana Mrkonjić

 

Sažetak

U ovom članku, u najkraćim crtama, tretirat ćemo problematiku EU, posebno se fokusirajući na njen ekonomsko-finansijski sistem. Analizirat ćemo djelovanje monetarne unije, zadatke i ciljeve ECB, ulogu eura kao i način finansiranja EU. Posebnu pažnju poklonit ćemo načinu donošenja budžeta Unije, te raspodjeli sredstava na najvažnije budžetske stavke Unije.

Ključne riječi: EU, zajedničko tržište, Evropsko vijeće,EUparlament, ECB, budžet EU.

Abstract

In this article, in brief, we eill treat the problem of EU, in particular focusing on its economic and financial system. We will analyze the effect of theMonetaryUnion, the tasks and goals of ECB, ass well the role of the Euro and mode of financing of the EU. Special attention should be devoted to the making of the budget of the Union and the allocation of funds to major budget items of the Union.

Key words: EU, Common Market, European Council, EU Parliament, the ECB, the EU budget.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial