• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Menadžment javnog sektora

Šifra predmeta: FU-I-1-7/ o                               Naziv predmeta: MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA
Nivo: prvi ciklus studija                                      Godina:I Semestar: II Broj                         ECTS kredita: 8
Status: obavezni                                                     Broj sati sedmično: 3+2                            Ukupan broj sati: 75

Nosioc: Doc.dr Dževad Šašić
1. CILJ PREDMETA
Upoznati studente sa: ulogom i značajem menadžmenta u savremenim organizacijama, teorijom razvoja menadžmenta, uzrocima za nastanak menadžmenta, menadžerskim vještinama,specifičnostima menadžmenta u javnom sektoru te dobrim praksama upravljanja u javnom sektoru

2. OSNOVNE TEMATSKE CJELINE:

 1. Menadžment i menadžeri
 2. menadžerske funkcije,
 3. menadžerske uloge,
 4. menadžerska znanja i vještine,
 5. organizacija-okvir za odvijanje procesa menadžmenta,
 6. organizacijski resursi,
 7. mjerenje organizacijske uspješnosti,
 8. strategijski menadžment sa strategijskim planiranjem
  -vizija,
  -misija,
 9. interesne grupe,
 10. eksterna strategijska analiza,
 11. interna strategijska analiza
 12. oblikovanje poslovne strategije
 13. oblikovanje vizije i misije u javnoj upravi
 14. organizovanj i izgradnja konkurentske prednosti
 15. menadžerske vještine i menadžerski alati u upravi
 16. Novi javni menadžment (The New Public Management)
 17. Ograničenja menadžerskog pristupa u javnoj upravi
 18. Dobra vladavina i dobra uprava (The Good Governance)
 19. Upravljanje promjenama u javnom sektoru
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial