• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Merima Tanovic Refik Begic

FUNKCIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U
KONTEKSTU REFORME DRŽAVNE SLUŽBE NA NIVOU FBIH
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FUNCTION IN THE
CONTEXT OF PUBLIC SERVICE REFORM IN FEDERATION OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA
UDK: 005.95:342.24(497.6)
Merima Tanović, mr.sci, viši asistent
Fakultet za upravu-pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
e-mail: merima.tanovic@fu.unsa.ba

Refik Begić, magistar uprave, v.d. direktora Agencije za državnu
službu FBiH
email: refik.begic@adsfbih.gov.ba

 

SAŽETAK

Javna služba ne može biti pravilno uspostavljena ukoliko se jasno ne odredi status, značaj, uloga, prava, obaveze i odgovornosti osnovne jedinke, tj. centralnog resursa, što je javni službenik. Javna uprava se percipira kroz rad, djelovanje i karakteristike uposlenog pojedinca koji na osnovu jasno uspostavljenih i utvrđenih pravnih normi izvršava poslove i služi potrebama krajnjeg korisnika, građanina. Stoga, problematika funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj službi predstavlja centralno reformsko pitanje prema SIGMA principima javne uprave za zemlje proširenja. Uspostavljanje profesionalne kadrovske strukture organa javne uprave, jasnog horizontalnog i vertikalnog obima, uvođenje principa zasluga(“merit system”)i hibridnog modela karijere(“career” system), te depolitizacije postupka regrutacije i selekcije, nominalno i faktički garantiraju minimum menadžerskih standarda u upravljanju ljudskim potencijalima. Fragmentacija pravnog sistema i državne službe u BiH ukazuje na tendenciju i trend diferencijalnih reformskih procesa na svakom od upravnih nivoa, koji ugrožavaju uniformanost javne službe u BiH.Naučni i teorijski modeli, evropska i druga komparativna iskustva pružaju adekvatan normativan osnov za buduće korake u procesu reforme državne službe. Osnovna pitanja službeničkog sistema, kao što su pojam javnog službenika, horizontalni i vertikalni obim javne službe, platni sistem, sistem napredovanja, regrutiranje i selekcija, formiranje u službi, osnovi za prestanak radnog odnosa u javnoj službi, predstavljaju spornu
diferencijalnu bazu i krucijalnu deharmonizaciju u reformama državne službe na svakom od nivoa vlasti u BiH. Značaj unutrašnje organizacije, sistematizacije radnih mjesta i uvjeta na radu, kao i pravila dobrog administrativnog ponašanja koji važe u EU, predstavljaju vrlo bitan normativni reformski kontekst za kredibilitet i dignitet profesionalne javne službe u BiH.

KLJUČNE RIJEČI: upravljanje ljudskim potencijalima, javna služba, javni službenik, profesionalizam javne službe, depolitizacija, horizontalni obim javne službe, vertikalni obim javne službe, uniformnost službeničkog sistema, regrutacija, selekcija, ocjenjivanje, napredovanje, platni sistem, formiranje u službi, prestanak radnog odnosa, kredibilitet javne službe, reforma državne službe, građanski orijentirana javna služba.

ABSTRACT

Public service cannot be properly established unless it clearly determines the place, importance and role of the basic unit or central resource, which is a public servant. Public administration is perceived through the work, activities and characteristics of the employed individual who, on the basis of clearly established and determined legal norms, performs the tasks and serves the needs of the ultimate user, the citizen. Therefore, the problem of the human resources management function in the public service is a central
reform issue under SIGMA’s public administration principles for the enlargement countries. The establishment of a professional staff structure of public administration bodies, a clear horizontal and vertical scope, with the introduction of a merit system and a hybrid career system followed by the depolitization of the recruitment and selection process, nominally and factually guarantee minimum management standards in human resources management. Fragmentation of the legal system and the civil service in BiH points to the tendency and trend of differential reform processes at each of the administrative levels that jeopardize the uniformity of the public service in BiH. Global and theoretical models, European and other comparative experiences provide an adequate normative basis for future steps in the public service reform process. The basic issues of the civil service system, such as the notion of a civil servant, the horizontal and vertical scope of the public service, the payment system, the system of promotion, recruitment and selection, training in service, the grounds for termination of public service employment, represent the disputed differential base and the crucial de-harmonization in the civil service reforms at each level of government in BiH. The importance of internal organization, systematization of workplaces and working conditions as well as rules of good administrative behavior in the EU, are also a very important normative reform context for the credibility and dignity of the professional public service in BiH.

KEY WORDS: Human resources management, public service, public servant, professionalism of public service, depoliticization, horizontal scope of public service, vertical scope of public service, uniformity of the public service system, recruitment, selection, evaluation, progression, payment system, training in service, termination of employment, credibility of public service, public service reform, citizen-centred public service.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial