• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Mirzo Selimic

UPRAVNO DJELOVANJE EUROPSKOG SUDA PRAVDE ADMINISTRATIVE ACTION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Mirzo Selimić

 

Sažetak

Europski sud pravde kao najznačajnija, najviša, ali i najstarija pravosudna institucija Europske Unije, predstavlja pravosudni organ čije su nadležnosti izričito propisane, pri čemu Europski sud pravde nije izričito specijaliziran za određenu pravnu oblast. Kao bitan izvor Europskog upravnog prava, javlja se sudska praksa koju stvara Europski sud pravde svojim presudama, te je upravo taj Sud odigrao i glavnu ulogu u oblikovanju evropskog upravnog prostora, odnosno zajedničkih načela upravnog prava unutar EU, oslanjajući se, prije svega na već utvrđena opća načela upravnog prava, definirajući opća upravna načela koja pravno obavezuju države članice i njihove građane, te interpretacijama prava EU, koje su, nerijetko dovodile do modifikacija shvaćanja sadržaja pojedinih upravnih načela u zemljama članicama. Europski sud pravde je svojim presudama utvrdio sljedeća načela: zakonitost, proporcionalnost, pravna sigurnost, zaštita legitimnog očekivanja, nediskriminacija, saslušanje stranaka, dostupnost upravnih sudova, materijalna odgovornost javne uprave itd.

Ključne riječi: Evropski sud pravde, Evropska Unija, upravni akt, zakonitost upravnog akta, djelatnost.

Summary

The European Court of Justice is the most important, oldest and supreme judicial institution of the European Union with the well defined authorities. Being a most essential source of European Administrative law, it plays a major role by the sentences proclaimed in creation of the European Administrative Space and the judicial practice, or rather the composition of the common principles of the administrative law within the EU, relying on the beforehand established principles binding for all the member countries and their citizens. The European Court of Justice has set the following priciples by pointing its sentences: legality, proportionality, legal certainty, protection of legitimate expectancies, non-discrimination, fair hearing, access to proportionality, legal certainty, protection of legitimate expectancies, non-discrimination, fair hearing, access to administrative courts, financial accountability of public administration etc.

Keywords: European Court of Justice, the European Union, an administrative act, the legality of administrative acts, activities.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial