• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Časopis “UPRAVA”

Fakultet za upravu UNSA redovno izdaje indeksirani naučni časopis “Uprava” u kojem načune i stručne radove objavljuje akademsko osoblje sa našeg, ali i drugih Fakulteta. Do sada je objavljeno trinaest brojeva.

Radovi koji se objavljuju moraju proći dvije pozitivne recenzije.

Pokretanje časopisa „Javna uprava“ upravo je dio nastojanja da se afirmiše novi ukupni prilaz proučavanju složene i delikatne oblasti javne uprave. Naime, u cilju afirmacije Fakulteta za upravu, ali i unapređenja javne uprave kao cjeline potrebno je da se sistematski izlažu naučna dostignuća do koji se dolazi u procesu nastave. Ovo je posebno važno kada se ima u vidu da je u našoj državi u toku ustavna reforma kojom treba da se država Bosna i Hercegovina učini funkcionalnom modernom državom. Država, međutim, ne može biti funkcionalna ukoliko javna uprava ne odgovara blagovremeno svim onim zahtjevima i ciljevima koji pred nju postavljaju prije svega, građani a onda naravno i sve društvene i političke organizacije. Javna uprava može imati funkcionalnu organizaciju samo onda kada su funlcionalne i sve druge institucije države koje opslužuje. U tom smislu, časopis koji pokrećemo svakako će u prvom planu tretirati samu organizaciju i funkcioniranje javne uprave ali, i svih onih organa države od čijeg djelovanja i strukture zavisi uspješnost djelovanja javne uprave. Ovdje prvenstveno  mislimo na organizaciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara, Predsjedništva Bosne i Hercegovine i naravno pravosudnog sistema. Upravo zato, ovom prilikom pozivamo sve djelatnike akademske zajednice i naravno sve uposlenike javne uprave da iskoriste mogućnosti koje pruža časopis ove prirode te da budu njegovi aktivni saradnici. Posebno se očekuje da se izlože iskustva djelovanja sadašnjeg sistema javne uprave i uz to daju korisne prijedloge o tome, kako bi zapravo trebalo da izgleda i funkcionira javna uprava  državi Bosni i Hercegovini. Na taj način časopis će uz svoju redovnu funkciju, pružiti i valjane prijedloge za kompletnu ustavnu reformu koja je upravo ovih dana i formalno na djelu u povodu izvršenja presude Evropskog suda za ljduska prava u Strasborugu Sejdić-Finci.

Recenzirani radove redakcija časopisa UPRAVA kategoriše na slijedeći način:

  • Radovi koji sadrže neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u potpunom ili preliminarnom obliku(izvorni znanstveni članci, kratka saopštenja, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenih skupova).
  • Radovi koji sadrže izvoran, sažet i kritički pristup jednog područja ili njegovog dijela, u kojiem autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti naglašena autorova uloga izvornog doprinosa u tom područjuu odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova(pregledni radovi).
  • Radovi koji sadrže korisne priloge iz struke  i za struku a ne moraju predstavljati izvorna istraživanja (stručni radovi).

Jednom prihvaćen članak obavezuje autora da isti članak ne smije objaviti drugdje bez dozvole uredništva časopisa koje je članak prihvatilo, a i tada samo uz podatak o tome gdje je članak objavljen prvi put.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial