No. 1 / 2010

UPRAVAPREDGOVOR
Javna uprava predstavlja onaj dio države sa kojim građani svakodnevno komuniciraju. Radi se o ansamblu institucija koje su danas sve značajnije u ukupnom društvenom, političkom i pravnom pogledu. Upravo, razvoj moderne ekonomije i tržišta nametnuo je potrebu za povećanjem značaja javne uprave i povećanjem broja organa koji vrše njene funkcije. Međutim, uprava je, bez obzira na velike promjene koje su nastupile u pogledu značaja njene društvene uloge sve do nedavno bila u isključivom domenu prava i izučavala se samo u okviru upravnog prava.U novije doba u svim zemljama Evrope problematika javne uprave izašla je iz okvira pravnog pristupa i postala je samostalna disciplina koja, naravno, uz svoje nezaobilazne pravne aspekte obuhvata i svoju širu političku, ekonomsku, psihološku, etičku i drugu dimenziju. Istovremeno, u akademskoj sferi javile su se i potrebe da se formiraju posebne visokoškolske institucije koje se bave svim vidovima organizacije i djelovanja moderne javne uprave. U tom kontekstu treba posmatrati i otvaranje Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu kao prvu takvu instituciju u državi Bosni i Hercegovini.

Pokretanje časopisa „Javna uprava“ upravo je dio nastojanja da se afirmiše ovaj novi ukupni prilaz proučavanju složene i delikatne oblasti javne uprave. Naime, u cilju afirmacije Fakulteta za javnu upravu, ali i unapređenja javne uprave kao cjeline potrebno je da se sistematski izlažu naučna dostignuća do koji se dolazi u procesu nastave. Ovo je posebno važno kada se ima u vidu da je u našoj državi u toku ustavna reforma kojom treba da se država Bosna i Hercegovina učini funkcionalnom modernom državom. Država, međutim, ne može biti funkcionalna ukoliko javna uprava ne odgovara blagovremeno svim onim zahtjevima i ciljevima koji pred nju postavljaju prije svega, građani a onda naravno i sve društvene i političke organizacije. Javna uprava može imati funkcionalnu organizaciju samo onda kada su funlcionalne i sve druge institucije države koje opslužuje. U tom smislu, časopis koji pokrećemo svakako će u prvom planu tretirati samu organizaciju i funkcioniranje javne uprave ali, i svih onih organa države od čijeg djelovanja i strukture zavisi uspješnost djelovanja javne uprave. Ovdje prvenstveno  mislimo na organizaciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara, Predsjedništva Bosne i Hercegovine i naravno pravosudnog sistema. Upravo zato, ovom prilikom pozivamo sve djelatnike akademske zajednice i naravno sve uposlenike javne uprave da iskoriste mogućnosti koje pruža časopis ove prirode te da budu njegovi aktivni saradnici. Posebno se očekuje da se izlože iskustva djelovanja sadašnjeg sistema javne uprave i uz to daju korisne prijedloge o tome, kako bi zapravo trebalo da izgleda i funkcionira javna uprava  državi Bosni i Hercegovini. Na taj način časopis će uz svoju redovnu funkciju, pružiti i valjane prijedloge za kompletnu ustavnu reformu koja je upravo ovih dana i formalno na djelu u povodu izvršenja presude Evropskog suda za ljduska prava u Strasborugu Sejdić-Finci.

Redakcija

 

 Lada Sadiković

POZITIVNO DEFINIRANE OBAVEZE DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE

Zenaid Đelmo

OBIM POTREBNE REFORME JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

 Nusret Agić

OČUVANJE DRŽAVNOPRAVNOG KONTINITETA  BOSNE I HERCEGOVINE

Christian Arbeiter

SYSTEM, GRUNDPRINZIPIEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG DEUTSCHLANDS

Merima Talović

POVREDE RADNIH DUŽNOSTI U OPĆEM REŽIMU RADNIH ODNOSA, S OSVRTOM NA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI I DISCIPLINSKI POSTUPAK U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE

VIOLATIONS OF LABOR RESPONSIBILITIES IN COMMON REGIME OF LABOR RELATIONS WITH OVERVIEW ON VIOLATIONS OFOFFICIAL RESPONSIBILITIES AND DISCIPLINARY PROCEDURE IN PARTS OF GOVERNMENTAL SERVICE

Safet Kurtović

ATRAKTIVNOST INVESTIRANJA U AGRESIVNE KOMPANIJE

ATTRACTION OF INVESTING IN AGRESSIVE COMPANIE

Elmir Sadiković

TEORIJSKE OSNOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I NJENA ULOGA U SAVREMENOJ DRŽAVI

Davor Trlin

SUDSKA UPRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Zlatan Musić

REINŽINJERING PROCEDURA U JAVNOJ UPRAVI

PROCESS REINGINEERING IN THE PUBLIC ADMINISTRATION

Senada Kalabušić; Esmir Pilav

PRIMJENA DIFERENTNIH JEDNADŽBI U MODELIRANJU PREGOVORA RADNIKA I MENADŽMENTA

APPLICATION OF DIFFERENCE EqUATIONS TO LABOR MANAGEMENT NEGOTIATION

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial