+387 33 553 837

Izdavač10

Fakultet za upravu u Sarajevu

pridružena članica

Univerziteta u Sarajevu

Adresa

Patriotske lige 41

71 000 SARAJEVO

Za izdavača

Prof.dr Nezir Krčalo,dekan

Glavni urednik

Prof. dr Lada Sadiković

Redakcija

Dr Christian Arbeiter, prof. dr Nihada Mujić, Dr. Giovanni Ercolani,prof.,

Dr Bohuslav Pernica, prof. dr Ismet Sejfija, prof. dr Zenaid Đelmo, prof. dr

Aida Habul , doc.dr Nezir Krčalo, doc.dr Amina Hadžibegić-Bicciato, Mr

Saša Madacki

Sekretar redakcije

Jasmina Jamak,

Lektor

doc. dr Amina Hadžibegić-Bicciato

Naslovna strana

Jesenko Bajraktarević, CCNA

DTP i Štampa

„Štamparija Fojnica“ D.D. Fojnica

Tiraž

300

Tekstovi objavljeni u časopisu “Uprava” referiraju se u: EBSCO publishing

i CEEOL (Central European Online Library)