No. 6 / 2012

6

U P R AVA

ČASOPIS ZA UPRAVU I UPRAVNO PRAVO/Journal of Public Administration and Administrative Laws

Izdavač/Publicher

Fakultet za javnu upravu u Sarajevu

pridružena članica Univerziteta u Sarajevu

Partiotske lige 41,71 000 SARAJEVO

Glavni urednik/Editor-in-Chief

Prof. dr Lada Sadiković

Redakcija/Editorial Board

Prof. dr Ismet Sejfija, Prof. dr Aida Habul, Prof. dr Zenaid Đelmo, Doc.dr Nezir

Krčalo, Doc.dr Amina Hadžibegić-Bicciato, mr Emir Tahirović,

Međunarodna redakcija/International Editorial Board

Dr Christian Arbeiter – Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und

Rechtspflege in Bayern, Njemačka

Dr. Giovanni Ercolani – Nottingham Trent University, United Kingdom,

Prof. dr Nihada Mujić – Pravni fakultet Osijek,Hrvatska

Doc.dr Bohuslav Pernica – Fakulta ekonomiky a managementu Univerzita obrany,Češka Republika

Lektor/Language Editor

Doc. dr Amina Hadžibegić-Bicciato

Sekretar redakcije/Editorial Board Secretary

Mr.Emir Tahirović

Naslovna strana/creating headlines

Jesenko Bajraktarević, CCNA

DTP

„Štamparija Fojnica“ D.D. Fojnica

Tiraž/Press run

300

Tekstovi objavljeni u časopisu “Uprava” referiraju se u bazama EBSCO

Publishing i u CEEOL (Central European Online Library).

 

UVODNA RIJEČ

Predstavljamo stručnoj i naučnoj javnosti novi broj časopisa „Uprava“.

Osnovna karakteristika ovog broja časopisa jeste, da je u međuvremenu

postao referentni časopis, čiji su tekstovi indeksirani u dvije međunarodne

baze podataka: EBSCO Publishing-u i CEEOL (Central European Online

Library). Time je svakako povećan značaj časopisa „Uprava“ kao stručnog

i naučnog glasila u oblasti javne uprave ali i u svim drugim pratećim

oblastima kao što su to pravo, politika i ekonomija. Časopis „Uprava“ od

iznimne je važnosti za unapređenje teorije i prakse javne uprave. Time

će se, uvjereni smo, podstaći mnogi autori da svojim radovima daju

doprinos oblasti, koja je prije svega važna za državu Bosnu i Hercegovinu,

ali i Evropu i svijet u cjelini.

Ovaj broj časopisa uređuje i novi sastav redakcije časopisa „Uprava“ kojeg

sačinjavaju glavni i odgovorni urednik prof. dr Lada Sadiković, te članovi

redakcije u sastavu: dr. sci. Christian Arbeiter, prof. dr Nihada Mujić, dr. sci.

Giovanni Ercolani, prof. dr Bohuslav Pernica, prof. dr Ismet Sejfija, prof. dr.

Zenaid Đelmo, prof. dr Aida Habul, doc. dr Nezir krčalo, doc. dr Amina

Hadžibegić-Bicciato, te sekretar redakcije mr. Emir Tahirović.

Najzad, ovo je prilika da Vam predstavimo i radove sljedećih autora:

„Upotreba jezika ili diskursa kao manifestacije ideologije“ autorice Amine

Hadžibegić-Bicciato; „Dvostruka odgovornost države Bosne i Hercegovine

za zaštitu ljudskih prava“ autorice Lade Sadiković, „Teorijsko-metodološki

pravci u načnom saznanju društva“ autora Krčalo Nezira; „Teorija narodnog

suvereniteta i njen značaj“ autora Djedović Edina; i „Javni menadžment i

lokalne uprave u funkciji razvoja lokalne zajednice“ autora Operta Emira.

Prof. dr Lada Sadiković,

Glavni i odgovorni urednik

SADRŽAJ

Amina Hadžibegić-Bicciato

UPOTREBA JEZIKA ILI DISKURSA KAO MANIFESTACIJE IDEOLOGIJE

USAGE OF LANGUAGE OR DISCOURSE AS MANIFESTATION OF IDEOLOGY

………………………………………………………………………………….7

Lada Sadiković

DVOSTRUKA ODGOVORNOST DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

TWOFOLD RESPONSIBILITY OF THE STATE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN TERMS

OF THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

………………………………………………………………………………….17

Nezir Krčalo

TEORIJSKO-METODOLOŠKI PRAVCI U NAUČNOM SAZNANJU D R U Š T V A

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRENDS IN SCIENTIFIC KNOWLEDGE SOCIETY

………………………………………………………………………………….43

Edin Djedović

TEORIJA NARODNOG SUVERENITETA I NJEN ZNAČAJ

THEORY OF POPULAR SOVEREIGNTY AND ITS SIGNIFICANCE

…………………………………………………………………………………..55

Emir Operta

JAVNI MENADŽMENT LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

PUBLIC MANAGEMENT LOCAL GOVERNMENT IN

FUNCTION DEVELOPMENT LOCAL COMMUNITY

……………………………………………………………………………………81

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial