No. 9 / 2013

9Izdavač

Fakultet za upravu u Sarajevu

pridružena članica

Univerziteta u Sarajevu

Adresa

Patriotske lige 41

71 000 SARAJEVO

Za izdavača

Prof.dr Ismet Sejfija,dekan

Glavni urednik

Prof. dr Lada Sadiković

Redakcija

Dr Christian Arbeiter, prof. dr Nihada Mujić, Dr. Giovanni Ercolani,prof.,

Dr Bohuslav Pernica, prof. dr Ismet Sejfija, prof. dr Zenaid Đelmo, prof. dr

Aida Habul , doc.dr Nezir Krčalo, doc.dr Amina Hadžibegić-Bicciato, Mr

Saša Madacki

Sekretar redakcije

Emir Tahirović,

Lektor

doc. dr Amina Hadžibegić-Bicciato

Naslovna strana

Jesenko Bajraktarević, CCNA

DTP i Štampa

„Štamparija Fojnica“ D.D. Fojnica

Tiraž

300

Tekstovi objavljeni u časopisu “Uprava” referiraju se u: EBSCO publishing

i CEEOL (Central European Online Library).

————————————————————————————————————————–

SADRŽAJ

Amina Hadžibegić-Bicciato

DRUŠTVO I LINGVISTIČKA EVOLUCIJA

SOCIETY AND LINGUISTIC EVOLUTION

…………………………………………………………………………………………………7

Mirko Pejanović

INTERES GRAĐANA ZA IZBOR OPŠTINSKIH NAČELNIKA KAO PRETPOSTAVKA JAČANJA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE I POLITIČKOG PLURALIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI

ELECTION OF MUNICIPAL CHIEFS OF STAFF CITIZENS INTEREST

ASSUMED TO STRENGTHEN PARTICIPATIVE DEMOCRACY AND POLITICAL PLURALISM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

………………………………………………………………………………………………..21

Nezir Krčalo

Emina Zolota

ETIČKI KODEKS I PONAŠANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

PUBLIC SERVANTS BEHAVIOR AND CODE OF ETHICS

…………………………………………………………………………………………………31

Lada Sadiković

DYNAMIC OF THE PROGRESS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TOWARD THE MEMBERSHIP IN EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS

…………………………………………………………………………………………………45

Senad Softić

Nela Šitum

ZADOVOLJSTVO POSLOM I ORGANIZACIONA POSVEĆENOST NA PRIMJERU ORGANIZACIJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

JOB SATISFACTION and ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE CASE OF ORGANIZATIONS AT THE LEVEL OF LOCAL COMUNITIES

………………………………………………………………………………………………….67

Amer Omanović

SIMPTOMI KRIZE PREDUZEĆA U FUNKCIJIUSPJEŠNOSTI POSLOVANJA

SYMPTOMS OF CRISIS COMANIES AS A FUNCTION OF BUSINESS SUCCESS

………………………………………………………………………………………………….87

Jasmin Mehmedović

LIČNA KARTA KAO IDENTIFIKACIONI DOKUMENT U SLUŽBI GRAĐANA I SLOBODE KRETANJA

ID CARD AS AN IDENTIFICATION DOCUMENT IN THE SERVICE OF CITIZENS AND FREEDOM OF MOVEMENT

………………………………………………………………………………………………….97

Merima Tanović

ULOGA PRIMJENE PRINCIPA „GOOD GOVERNANCE“ U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE

THE ROLE OF APPLICATION OF THE GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE IN THE PROCES OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORM

………………………………………………………………………………………………….109

Ljubinko Mitrović

ZA I PROTIV BIOMETRIJSKIH PUTNIH ISPRAVA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE

IN FAVOUR OR NOT OF BIOMETRICAL PASSPORT OF BIH CITIZENS

…………………………………………………………………………………………………..123

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial