• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Tematski časopis broj 1 – 2017. godina

Tematski caopis1018Tematski časopis sa Naučno-stručne konferencije „Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini – prioriteti i izazovi“

 

 

 

 

 

IMPRESUM

Izdavač
Fakultet za upravu u Sarajevu
pridružena članica
Univerziteta u Sarajevu
Adresa
Ul. Igmanska 40A, 71 320 Vogošća
SARAJEVO
Za izdavača
Prof. dr Nezir Krčalo
Glavni urednik
Doc. dr. Selma Džihanović – Gratz
Redakcija
Dr Christian Arbeiter, prof. dr Nihada Mujić, dr GiovaniErcolani, prof. dr Bohuslav Pernica, prof. dr Enes Kujundžić, mr. ĐevadŠašić, mr Amel Delić, prof. dr Aida Habul, prof. dr Nezir Krčalo, prof. dr Amina Hadžibegić – Bicciato, mr Saša Madacki
Organizacioni odbor
Doc.dr. Selma Džihanović-Gratz, Viši ass. Merima Tanović, Viši ass. Amel Delić, Sekretar Fakulteta Dženan Alić.
Sekretar redakcije Dženan Alić, mr.iur
Naslovna strana
Jasenko Bajraktarević, CCNA
Tekstovi objavljeni u tematskom časopisu „Uprava“ referiraju se u : EBSCO publishing, CEEOL (Central EuropeanOnlineLibrary) i Research Bible bazi podataka.

SADRŽAJ

Doc.dr Selma Džihanović-Gratz
PROCJENA UTJECAJA PROPISA KAO INSTRUMENT BOLJE REGULATIVE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT AS AN INSTRUMENT FOR BETTER REGULATION IN THE INSTITUTIONS OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA …………………………….…………………………………………………………..……………………….. 7
mr. sci Merima Tanović
Refik Begić magistar uprave
FUNKCIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U KONTEKSTU REFORME DRŽAVNE SLUŽBE NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FUNCTION IN THE CONTEXT OFPUBLIC SERVICE REFORM IN FEDERATION OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA………………………………………………..…………………………………………….…….. 27
mr. sci Adis Arapović
DEPOLITIZACIJA I MERITORNOST KAO AKSIOMI REFORME JAVNOG SEKTORA
DE-POLITIZATION AND MERITOCRACY AS THE AXIOMS OF THE PUBLIC SECTOR REFORM..……………………….……… 45
Amel Delić
PREDUSLOVI REFORME UPRAVNOG POSTUPKA U KONTEKSTU PRAKSI I STANDARDA E-UPRAVE
PRECONDITIONS OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE REFORM IN THE CONTEXT OF E-GOVERNMENT PRACTICES
AND STANDARDS………………………………….…………………………………………………………………….………… 67
Emina Trako
ISTRAŽIVANJE: KVALITET PRUŽANJA USLUGA – PERCEPCIJA JAVNE UPRAVE OD STRANE GRAĐANA
RESEARCH: QUALITY OF SERVICE PROVISION – PUBLIC ADMINISTRATION PERCEPTION BY CITIZENS…………………… 85
Zaključci i preporuke ………………………………………………………………………………………………………….…. 93

Save

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial