• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nauka o upravi

Šifra predmeta:  FU-I-1-2/ o

Nosioc: Doc dr Nermin Lapandić

Naziv predmeta: NAUKA O UPRAVI
Nivo: prvi ciklus studija        Godina: I Semestar:  I                      Broj ECTS kredita: 10
Broj sati sedmično: 3+3         Ukupan broj sati:90

1. CILJ PREDMETA :
1. Omogućiti studentima da steknu osnovne spoznaje o zakonitosti društvenih pojava u vezi s upravnim organizacijama i djelatnošću upravljanja,
2. Upoznati studente sa osnovnim pojmovima, naučnim izvorima i teorijskim konceptima u oblasti uprave i upravljanja,
3. Razviti kod studenata spoznaje o interaktivnoj prirodi veze uprave i upravljanja i političkog sistema u širem smislu,
4. Razviti kod studenata spoznaju o povezanosti društvenog razvoja sa aktuelnim trendovima i izazovima u razvoju uprave i upravnih organizacija.

2. OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE

1.Definicija uprave, uprava kao upravna organizacija i kao djelatnost upravljanja,
2.Predmet i građa nauke o upravi, metoda nauke o upravi, izvori materijala za nauku o upravi,
3.Uloga uprave u društvu, tendencije u razvoju društva, uprave i upravnih organizacija,
4. Uloga uprave u političkom sistemu,
5.Pojam vlasti i autoriteta, političke vlasti i političkog autoriteta,
6.Koncentracija i dekoncentracija u političkom sistemu,
7.Birokratska vlast – pojam, obilježja, način nastanka i vršenja, posljedice,
8. Sredstva političke kontrole uprave,
9. Pojam i tipovi upravnih sistema,
10.Javna uprava u BiH, osnovna struktura i pravci reforme.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial