• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nermina Zulfikarpasic

UDK 364-5(497.6Brčko):342.7(045)
 342.7:364-5(497.6Brčko)(045)

 

ULOGA I ZNAČAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U SISTEMU
FUNKCIONISANJA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH

ROLE AND IMPORTANCE OF THE CENTER FOR SOCIAL WORK
IN FUNCTIONING OF BRČKO DISTRICT BIH ADMINISTRATION
SYSTEM

Nermina ZULFIKARPAŠIĆ
Vlada Brčko distrikta BiH
Bulevar mira 1,
76100 Brčko distrikt BiH

 

Sažetak

Uzimajući u obzir promjene u Bosni i Hercegovini, kombinirane s ograničenošću resursa s kojima je suočena većina organa vlasti, ključno je da centri za socijalni rad uspostave prioritete i osiguraju da se dostupni resursi koriste na najbolji mogući način. Strateško planiranje zasnovano na ljudskim pravima predstavlja korisno sredstvo pomoću kojeg centar za socijalni rad definira vlastite kapacitete, određuje prioritete na koje će se fokusirati, i ciljeve koje treba ostvariti, te kreira mjere i aktivnosti koje je realno moguće
planirati i provesti u datom vremenskom okviru. Korištenje okvira ljudskih prava u procesu planiranja znači da ciljevi postavljeni u strateškom planu trebaju uvijek biti usmjereni ka postizanju najvišeg mogućeg stepena ostvarenja prava. U središtu pažnje ovog rada, stavila bih obaveze centra za socijalni rad, kao nositelja dužnosti u pogledu ostvarivanja ljudskih prava u cilju omogućavanja planiranja vlastitih aktivnosti u saradnji sa nadležnim organima na području Brčko distrikta BiH.

Ključne riječi: Organ starateljstva, socijalna zaštita, dijete, maloljetnik, sud.

Summary

Taking into account the changes in Bosnia and Herzegovina, combined with limited resources with which most of the authorities are faced, it is of crucial importance for the centers for social work to set their priorities, ensuring that the available resources be best utilized. The strategic planning based on human rights is a useful instrument which facilitates the Center for Social Work to define its own capacities, set priorities to focus on, and goals to be achieved, and create measures and activities which can be realistically planned and implemented in the given time frame. The usage of the human rights framework in the planning process means that the goals set in the strategic plan should always pursue the highest level possible in exercising of rights. I would focus this paper on the duties of the Center for Social Work as a stakeholder in exercising of human rights so as to facilitate the planning of its activities in cooperation with authorized bodies in the territory of the Brčko District BiH.

Key words: Guardian authority, social welfare, child, juvenile, court.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial