• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nezir Krcalo Adnan Dzafic

Pregledni naučni rad
UDK: 342.2:005.44:316.3:17.023.36

Nezir Krčalo
Adnan Džafić

IDENTITET U SAVREMENOJ DRŽAVI

IDENTITY IN THE MODERN STATE

 

Sažetak

Živimo u svijetu svekolikih promjena. Kakve su te promjene? Jesu li one doista tako radikalne kako nam se čini, i kako ih mnogi analitičari kvalificiraju? Da li te promjene sa sobom donose ne samo neizvjesnosti, nego i nove mogućnosti? Kako možemo razumjeti važne stvari u tim promjenama? Pitanja su brojna, baš kao i dileme u potrazi za odgovorima na njih. Društvene nauke promatraju ljude i veze između individua i društvenog svijeta u kojem živimo. U promatranje tog odnosa ulaze i neke od aktuelnih debata iako se drugačije izražavaju u vremenu novih tehnologija i interneta. U predmete analize ovih aktuelnih debata spadaju i identitet, državljanstvo, klasa, rod, rasa, etnicitet, uloga medija i uticaj globalizacije. Postavljaju se i „velika“ pitanja o svjetskoj politici, degradaciji okoliša, ekonomskim nejednakostima i kulturnim promjenama. U posljednjim godinama desile su se neke od najvećih promjena u odnosima moći, globalnoj politici i ekonomiji, kao i kroz razvoj novih tehnologija i angažiranje ljudskih resursa. Nisu značajne samo savremene promjene nego i brzina kojom se one dešavaju u društvenom, ekonomskom, političkom, kulturnom i širem
smislu savremenog svijeta.

Ključne riječi: identitet, globalizacija, moderno društvo, kultura, nacionalna država.

Abstrakt

We live in the world of every change. What are these changes? Are they really as radical as it seems to us, and how many analysts qualify? Do these changes bring not only uncertainty, but also new opportunities? How can we understand the important things in these changes? Questions are numerous, just like dilemmas in search for answers to them. Social sciences look at people and
relationships between individuals and the social world in which we live. Some of the current debates are also being considered in this relationship, although they are different in the time of new technologies and the Internet. The subjects of the analysis of these current debates include identity, citizenship, class, gender, race, ethnicity, the role of the media and the influence of globalization. There are also “big” questions about world politics, environmental degradation, economic inequalities and cultural changes. In recent years, some of the biggest changes in relations between power, global politics and economics, as well as through the development of new technologies and the engagement of human resources, have taken place. Not only are modern changes, but also the speed with which they occur in the social, economic, political, cultural and wider sense of the modern world.

Key words: identity, globalization, modern society, culture, national state.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial