• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

No.13/2015

IMPRESUM

Izdavač
Fakultet za upravu u Sarajevu
pridružena članica
Univerziteta u Sarajevu

Adresa
Ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća,
SARAJEVO

Za izdavača
Prof. dr Nezir Krčalo, dekan

Glavni urednik
Prof. dr Lada Sadiković

Redakcija
Dr Christian Arbeiter, prof. dr Nihada Mujić, Dr. Giovanni Ercolani, prof. Dr
Bohuslav Pernica, prof. dr Enes Kujundžić, Mr. Đevad Šašić, Mr. Amel Delić,
prof. dr AidaHabul, Prof.dr Nezir Krčalo, prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato,
Mr Saša Madacki

Sekretar redakcije
Jasmina Jamak

Naslovna strana
Jesenko Bajraktarević, CCNA

DTP i Štampa
„Štamparija Fojnica“ D.D. Fojnica

Tiraž
300

ISSN
Tekstovi objavljeni u časopisu “Uprava” referiraju se u: EBSCO publishing,
CEEOL (Central European Online Library) i Research Bible bazi podataka.

 

SADRŽAJ

Aida Habul
Mirza Habul
Nermin Kuldija
Sabahudin Brkan
Dario Frimel

TELEMETRIJA

Nermin Lapandić
Elma Džafić

UTJECAJ RAZNIH CENTARA MOĆI
NA DONOŠENJE UPRAVNOG AKTA

THE IMPACT OF VARIOUS POWER CENTERS ON
THE ADOPTION OF THE ADMINISTRATIVE ACT 

Nermin Lapandić

PRAVO NA ŽALBU U POSEBNOM UPRAVNOM
POSTUPKU – ANALIZA SLUČAJA

THE RIGHT TO APPEAL IN A SPECIAL ADMINISTRATVE
PROCEDURE – CASE ANALYSIS 

Šopović Sadeta

PRAVNI ASPEKTI TRANSFORMACIJE DRUŠTVENE SVOJINE I PROCESA
PRIVATIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

LEGAL ASPECTS OF CONVERSION OF SOCIAL OWNERSHIP AND PROCESS
OF PRIVATIZATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Đevad Šašić
Amel Delić

ANALIZA PRIMJENE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U
JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

THE ANALYSIS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
APPLICATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial