• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

No.17/2017

IMPRESUM

Izdavač
Fakultet za upravu u Sarajevu
pridružena članica
Univerziteta u Sarajevu

Adresa
Ul. Igmanska 40A, 71 320 Vogošća
SARAJEVO

Za izdavača
Prof. dr Nezir Krčalo, dekan

Glavni urednik
Prof. dr. Edin Ramić, prodekan

Redakcija
Prof.dr. Enes Kujundžić, prof. dr. Amina Hadžibegić-Bicciato, prof. dr. Nezir Krčalo, doc.dr.
Merima Tanović, doc.dr. Đevad Šašić, mr. Amel Delić, mr. Emir Tahirović

Sekretar redakcije
Irvana Baltić

DTP i Štampa
Štamparija Fojnica D.D. Fojnica

Tiraž
300

ISSN
Tekstovi objavljeni u tematskom časopisu Uprava referiraju se u: EBSCO publishing, CEEOL
(Central European Online Library) i Research Bible bazi podataka.

 

SADRŽAJ

Azem Kožar
KAZNENA POLITIKA U ARHIVSKIM PROPISIMA BOSNE I
HERCEGOVINE
PENALTY PROVISIONS FOR ARCHIVAL LEGISLATION OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA 

Elmir Sadiković
HISTORIJSKE I GEOPOLITIČKE DETERMINANTE INTEGRACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U EVROPSKU UNIJU
HISTORICAL AND GEOPOLITICAL DETERMINANTS OF
INTEGRATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TO THE
EUROPEAN UNION

Adnan Muslija
KAUZALNA POVEZANOST DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA I
EKONOMSKOG RASTA: PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE
CAUSAL CONNECTION FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND
ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Edin Djedović
FINSKA I PITANJE AUTONOMIJE ALANDA
FINLAND AND THE QUESTION OF ALAND ISLANDS’
AUTONOMY

Igor Jovović
SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE – PRIMJENA U PRAKSI
PLEA AGREEMENT – APPLICATION IN PRACTICE

Elvis Fejzić
GRAĐANSKA NEPOSLUŠNOST U DEMOKRATSKIM DRŽAVAMA:
EMANCIPATORSKE INTENCIJE I PRAKTIČNA OGRANIČENJA
CIVIL DISOBEDIENCE IN DEMOCRATIC COUNTRIES:
EMANCIPATORY INTENTIONS AND PRACTICAL LIMITATIONS 

Edin Ramić
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE – HISTORIJSKI I
UPRAVNO-POLITIČKI KONTEKST
THE DISTRICT OF BRČKO IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
– HISTORICALLY AND POLITICALLY-ADMINISTRATIVE
CONTEXT 

Safet Subašić
Milena Vidaković
PRAVNA SUŠTINA I DRUŠTVENA DETERMINIRANOST NAČELA
LEGITIMNIH OČEKIVANJA
SUMMARY OF LEGAL AND SOCIAL DETERMINATION
PRINCIPLES LEGITIMATE EXPECTATIONS

Nezir Krčalo
Adnan Džafić
IDENTITET U SAVREMENOJ DRŽAVI
IDENTITY IN THE MODERN STATE 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial