• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

No.18/2018

SADRŽAJ:

Nezir Krčalo, Adnan Džafić

ETIKA I INTEGRITET U UPRAVI

ETHICS AND INTEGRITY IN ADMINISTRATION

Đevad Šašić, Merima Tanović

ANALIZA EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN THE MANAGEMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Edin Ramić, Hanka Omanović

IZMEĐU POLITIKE I PROFESIONALIZMA: POLITIZACIJA KAO DEMOKRATSKI DEFICIT U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE BETWEEN POLITICS AND PROFESSIONALISM: POLITICIZATION AS A DEMOCRATIC DEFICIT IN THE PROCESS OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORM

Mirza Čelik, Amer Omanović

VAŽNOST KONCEPTA ODNOSA SA KLIJENTIMA U SISTEMU TQM-A JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

THE IMPORTANCE OF THE CONCEPT OF CUSTOMER RELATIONSHIPS IN THE SYSTEM TQM PUBLIC COMMUNAL COMPANIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Nermin Lapandić, Džemila Kovačević

LL.M SMJERNICE ZA PRIMJENU ZELENIH JAVNIH NABAVKI

GUIDELINES FOR APPLICATION OF GREEN PUBLIC PROCUREMENTS

Nermin Lapandić, Emina Hadžić

ŽIVOTNI CIKLUS JAVNE NABAVKE U KONTEKSTU PMI METODOLOGIJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

LIFE CYCLE OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE CONTEXT OF PMI METHODOLOGY OF PROJECT MANAGEMENT 

Omer Mahmutović, Anisa Sivac

VODNI RESURSI U ODRŽIVOM RAZVOJU

WATER RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Dženan Alić, Naida Korajlić,

KOMPARACIJA USTAVNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVICARSKE

COMPARATION CONSTITUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND SWIZERLAND

Kenan Ademović

ODNOS KOMUNITARNOG I UPRAVNOG PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI

THE RELATIONSHIP OF COMMUNITRIC AND ADMINISTRATIVE LAW IN THE EUROPEAN UNION 

Edin Ramić

ADMINISTRATIVNO-UPRAVNA ORGANIZACIJA OSMANSKOG CARSTVA

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE OTTOMAN EMPIRE

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial