• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nomotehnika

Šifra predmeta: FU-I-4-1/I                                            Predmet: NOMOTEHNIKA
Nosilac: doc. dr Selma Džihanović-Gratz
Nivo: prvi ciklus studija                                                 Godina: IV (četvrta)
Semestar: VII (sedmi)                                                     Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni                                                               Broj sati sedmično: 1+2          Ukupan broj sati: 45 (15+30)

CILJ PREDMETA
Cilj predmeta je osigurati studentima uprave znanja o tehnici izrade i tumačenju pravnih propisa koje će im biti alat praktične primjene znanja stečenih iz ostalih oblasti tokom studija. Studenti će steći znanja o nadležnosti, procedurama donošenja, sadržaju i dejstvu pravnih propisa, te posebno o tehnikama izrade tih propisa. Znanje o pravilnoj izradi studenti će upotpuniti i znanjima o tumačenju propisa.

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial