• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Organizacija i metode rada u upravi

Šifra predmeta: FU-I-4-12/io
Predmet: ORGANIZACIJA I METODE RADA U UPRAVI
Nosilac: doc. dr Merima Tanović
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar: VIII (osmi)
Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 1+2
Ukupan broj sati: 45 (15+30)

CILJ PREDMETA
Cilj predmeta je da se studenti prošire predhodno stečena teorijska i praktična znanja o organizaciji I radu uprave, analizirajući osnovne organizacione procese i metode rada organa uprave.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial